Závislosti


Kategorie: Závislosti Aktuality 
22.prosinec 2017

Zdravotníci, policisté a další odborníci, kteří se věnují prevenci rizikového chování na školách, hledají společnou cestu koordinované prevence na mezinárodní konferenci Návykové látky a bezpečnost ve školách, kterou pořádala v prosinci 2017 Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a Národní protidrogová centrála Policie ČR (NPC).


Kategorie: Závislosti Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
13.říjen 2017

Pro mladé lidi v České republice jsou návykové látky všeho druhu nejsnadněji dostupné z celé Evropy.  Česká mládež vede v užívání marihuany, a to dokonce více než dvojnásobně nad evropským průměrem (37 % vs 18 %)*. Téměř všichni šestnáctiletí (96 %) ochutnali alkohol, téměř polovina se opila v posledních třiceti dnech.  40 % mladých lidí tráví u počítače čtyři a více hodin denně. Problém se tedy zdaleka netýká jen sociálně slabých nebo vyloučených skupin. Adiktologická ambulance ve spolupráci s Poradnou pro rodiče poskytují odbornou pomoc na objednání a bezplatně.  Obrátit se na ni mohou nejen rodiče, ale i sami mladiství či jejich blízcí.


Kategorie: Závislosti Aktuality 
13.říjen 2017

Metadonová substituční terapie patří z hlediska léčebných alternativ, které existují v oblasti zneužívání opiátů, mezi nejúčinnější nástroje. Zasáhne velký počet pacientů, významným benefitem je také minimalizace kriminality a infekčních rizik spojených s injekčním užíváním. Stále ale není dostupná odpovídajícímu počtu českých pacientů.


Kategorie: Závislosti Aktuality 
26.červen 2017

Za posledních pět let se počet klientů VZP, kterým ještě nebylo 18 let a přesto potřebovali zdravotní péči kvůli problémům s alkoholem nebo drogami, snížil o 22 %. Pojišťovna za jejich léčbu loni vydala přes 14,1 milionu korun. I u nákladů na péči je tak ve srovnání se stavem před pěti lety patrný pokles, konkrétně o 7,6 %. Ač se tento trend může možná zdát překvapivý, je v souladu s jinými studiemi zaměřenými na vývoj chování dětí a mládeže.


Kategorie: Aktuality Abstinence Závislosti 
30.květen 2017

Závislost provází lidstvo od nejstarších dob. I dnes ovládá stovky milionů lidí a bude ovládat lidstvo i v blízké budoucnosti. Závislosti způsobují obrovské škody na lidském zdraví, ničí individuální osudy jednotlivců i celých rodin, způsobují ohromné ekonomické ztráty. Přitom největší problém nepředstavují jen nelegální drogy.


Kategorie: Aktuality Problémy s alkoholem 
09.prosinec 2016

Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS) pokračuje ve spolupráci s obchodními řetězci v podpoře zodpovědného pití alkoholu prostřednictvím projektu „Člověče, nezlob se!“. Preventivní program od roku 2013 pomáhá vzdělávat zaměstnance v maloobchodě, aby neprodávali alkohol mladistvým. Letos se ho nově účastní obchodní řetězec Tesco, který v tomto duchu proškolí přes dva tisíce zaměstnanců ze dvou stovek prodejen.


Kategorie: Aktuality Závislosti 
04.listopad 2016

Jediné zařízení svého druhu v České republice, Denní stacionář SANANIM, slaví dvacáté výročí své působnosti. Za tuto dobu poskytl terapii čtyřem tisícům lidí, kteří se rozhodli zbavit závislosti, což je více než počet obyvatel pražského Motola.


Kategorie: Aktuality Závislosti 
14.říjen 2016

Běloruská delegace složená ze zástupců ministerstev a nestátních organizací působících v oblasti drogové prevence a léčby navštívila Českou republiku s cílem získat zkušenosti týkající se drogové politiky. Pracovní cestu pro delegaci organizuje nezisková organizace SANANIM z.ú., která je v ČR jedním z nejstarších a dnes i největších nestátních poskytovatelů služeb v oblasti prevence, péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách, společně s Eurasian Harm Reduction Network (EHRN), a to v rámci regionálního programu „Snižování rizik funguje – financujme to!“ podporovaného Globálním fondem pro boj s AIDS, TBC a malárii.


Kategorie: Aktuality Závislosti 
04.říjen 2016

Současná epidemie zneužívání opioidů s rozvojem závislosti na nich se v USA vyvíjí po celé uplynulé destiletí. Tehdy začala být účinná opioidní analgetika velmi tolerantně předepisována i praktickými lékaři jako účinná analgetika bez významnějších akutních nežádoucích účinků. Přípravky se pacientům velmi osvědčovaly. Preskripce se však postupně zcela vymkla z racionální terapie; postupně byly tyto přípravky vyžadovány dlouhodobě a stále častěji pacienty – klienty v ambulantní složce i pro své psychotropní účinky. Tato situace dosáhla rekordního počtu úmrtí na předávkování v roce 2014.


Kategorie: Aktuality Závislosti 
27.září 2016

Speciální aplikaci pro mobilní telefony, která má sloužit jako pomocník pro odvykání kouření, testuje nyní výzkumný tým Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Program, který vyvinuli vědci v Norsku a kde již s úspěchem funguje, nyní přizpůsobují českým podmínkám a zkoumají v pilotní studii. Vedoucí týmu Mgr. Adam Kulhánek představí dosavadní výsledky na 5. evropském kongresu duševního zdraví, který se konal v Praze 14. až 16. září 2016 a byl věnován problematice závislostí.