Medicína

Přibylo pojištěnců, kterým VZP vrací přeplatky za léky


Kategorie: Aktuality 
10.srpen 2022

Téměř 230 milionů korun vrací Všeobecná zdravotní pojišťovna svým klientům za první pololetí roku 2022. Vratky za doplatky na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely se týkají 328 tisíc pojištěnců VZP. Průměrná výše přeplatku za první pololetí 2022 byla 699 korun, tj. o 16 Kč více než za stejné období loňského roku. VZP svým klientům doporučuje využít zaslání na bankovní účet.

Počet klientů, kteří překročili ochranný limit, oproti stejnému období loňského roku, se zvýšil napříč všemi věkovými kategoriemi. Nejvýraznější procentuální nárůst, a to ve výši 70 % v počtu klientů a 69 % ve finančním objemu se týká věkové skupiny 0–18 let. Nejpočetnější skupinou jsou pojištěnci nad 70 let, kterým bude vyplaceno 85 % z celkové částky, tj. 195 milionů korun. V meziročním srovnání pak bude VZP celkově vracet svým klientům o 13 % více peněz.

Rozdělení klientů VZP, kteří překročili ochranný limit dle věkových kategorií

Věková skupina

Pojištěnci s přeplatkem

Vrácená částka v Kč

1. pololetí

1. pololetí

2020

2021

2022

2020

2021

2022

0–18 let

686

929

1 577

435 651

632 078

1 070 659

19–64 let

2 033

2 244

2 561

8 040 542

8 479 896

9 247 363

65–69 let

25 816

28 099

30 045

19 194 571

21 057 301

23 386 644

nad 70 let

237 712

264 841

293 656

152 482 451

171 994 247

195 393 684

CELKEM

266 247

296 113

327 839

180 153 215

202 163 522

229 098 350

Započítávány jsou pouze částky doplatků za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Do limitu nejsou zahrnovány veškeré pojištěncem uhrazené doplatky a také nejsou uznávány úhrady za zdravotnické prostředky. VZP vrací všechny částky, které její pojištěnci zaplatí za doplatky na léky navíc.

Roční limit na započitatelné doplatky je od 1. 1. 2020 stanoven zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, následovně:

  • u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice  1000 Kč,
  • pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč,
  • u poživatelů invalidního důchodu, kterým byla uznána invalidita ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, byl limit snížen na 500 Kč,
  • u ostatních pojištěnců je 5 000 Kč.

Pojištěnci zařazení do II. nebo III. stupně invalidity musí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. V opačném případě pojišťovna nemůže ochranný limit snížit a na pojištěnce se stále vztahuje jen zákonný limit podle věku. Informace ke sníženému ochrannému limitu za léky u invalidních pojištěnců jsou zveřejněné na samostatné webové stránce VZP, která je této problematice věnována.

Klienti si o vrácení peněz žádat nemusí, VZP překročení ochranného limitu sleduje. Částka překračující ochranný limit je vyplácena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl ochranný limit překročen. Částka je zaslána buď na bankovní účet pojištěnce, anebo poštovní poukázkou na adresu evidovanou u VZP. Číslo bankovního účtu mohou klienti nahlásit prostřednictvím webového formuláře. VZP doporučuje využít možnosti zaslání přeplatků převodem na jejich bankovní účet.

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, upravila pravidla pro vyplacení přeplatku. Částka přeplatku nižší než 200 Kč za období od 1. 1. 2022 nebude pojištěnci vyplacena, ale bude převedena do dalšího kalendářního čtvrtletí, případně do dalšího roku a zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí, v němž součet limitů překročí právě 200 Kč. Tato změna se týká přeplatků vyčíslených od 1. 1. 2022. Dle TZ

 

www.vzp.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová