Medicína

Evropská charta o alkoholu


Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
.

Etické zásady a cíle
Deset strategií týkajících se alkoholu

Evropská charta o alkoholu byla přijata 14. prosince 1995 v Paříži zástupci vlád evropských zemí a připojila se k ní i Česká republika.

Etické zásady a cíle

Pařížská konference v souladu s Evropským akčním plánem o alkoholu žádá všechny členské země, aby připravily všestranné politické kroky a uskutečňovaly programy, které budou s ohledem na jejich rozdílná kulturní, sociální, právní a ekonomická prostředí naplňovat následující etické principy a cíle. Rozumí se, že tento dokument si nečiní právní nároky.

1. Všichni lidé mají právo na život v rodině, společnosti a v pracovním prostředí, kde budou chráněni před úrazy, násilím a dalšími negativními důsledky konzumu alkoholu.

2. Všichni lidé mají od časného věku právo na nestranné informace a vzdělávání týkající se následků konzumu alkoholu na zdraví, pro rodinu i pro společnost.

3. Všechny děti a všichni dospívající mají právo vyrůstat v prostředí, které je chráněno před negativními důsledky konzumu alkoholu a v pokud možno i před propagováním alkoholických nápojů.

4. Všichni lidé, kteří rizikově nebo škodlivě požívají alkoholické nápoje, a členové jejich rodin mají právo na dostupnou léčbu a péči.

5. Všichni lidé, kteří si nepřejí požívat alkoholické nápoje, nebo kteří je požívat nemohou ze zdravotních nebo jiných důvodů, mají právo být chráněni před tlakem alkoholické nápoje pít. Při odmítání alkoholu by se jim mělo dostávat podpory.

Deset strategií týkajících se alkoholu

Výzkum i úspěšné příklady z různých zemí ukazují, že v evropském regionu lze dosáhnout velkého zdravotního a ekonomického prospěchu, jestliže se podaří realizovat následujících deset strategií podporujících zdraví. Tyto strategie naplňují výše zmíněné etické principy a cíle v souladu s rozdílnými kulturními a sociálními, právními a ekonomickými prostředími v každém členském státě.

1. Informovat lidi o důsledcích konzumu alkoholu pro zdraví, rodinu a společnost a o účinných opatřeních, jež předejdou škodám nebo je sníží na minimum. Vytvářet vzdělávací programy počínající už v časném dětství.

2. Podporovat vznik veřejných, soukromých a pracovních prostředí chráněných před úrazy, násilnostmi a dalšími negativními důsledky konzumu alkoholu.

3. Vytvářet a prosazovat zákony, které budou účinně odrazovat od řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu.

4. Podporovat zdraví regulací dostupnosti např. u mladých lidí a ovlivňovat cenu např. zdaněním.

5. Berouce na vědomí existující omezení nebo zákazy v některých zemích, prosazovat striktní regulaci přímé i nepřímé reklamy alkoholických nápojů. Zajišťovat, aby žádná forma reklamy alkoholických nápojů nebyla speciálně zaměřena na mládež např. spojováním alkoholu a sportu.

6. Zajišťovat dostupné a účinné léčebné a rehabilitační služby s dobře připravenými pracovníky pro lidi, kteří pijí rizikovým nebo škodlivým způsobem a pro členy jejich rodin.

7. Zvyšovat vědomí etické i právní zodpovědnosti u lidí, kteří se zabývají prodejem alkoholických nápojů nebo obsluhou. Zajišťovat striktní kontrolu bezpečnosti produktu a uskutečňovat přiměřená opatření proti ilegální výrobě a ilegálnímu prodeji alkoholu.

8. Zvyšovat schopnost společnosti zvládat záležitosti kolem alkoholu prostřednictvím přípravy profesionálních pracovníků v různých oblastech jako je zdravotnictví, sociální služby, vzdělávání a soudnictví spolu s posilováním rozvoje společnosti i jejího vedení.

9. Podporovat nevládní organizace a svépomocná hnutí, které podporují zdravý způsob života, zvláště ty, jež mají za cíl předcházet škodám působeným alkoholem nebo tyto škody snižovat.

10. Formulovat široce založené programy v členským zemích berouce v úvahu existující Evropskou chartu o alkoholu, specifikovat jasné cíle a indikátory výsledků, monitorovat pokrok a zajišťovat periodickou aktualizaci programů založenou na vyhodnocování.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.