Medicína

Překlad z publikace “Gamblers Anonymous”


Kategorie: Problémy s hazardem 
08.únor 1999
.

Historie
Anonymní hráči
Program úzdravy
Program jednoty
Dvacet otázek
Všem členům Anonymních hráčů

(Tuto publikaci vydala v USA svépomocně společnost Gamblers Anonymous.) 

Historie

Sdružení Anonymních hráčů vzešlo z náhodného setkání dvou mužů v lednu 1957. Tito muži prožili skutečně zdrcující problémy a neštěstí způsobené nutkavým hráčstvím. Začali se scházet a jak plynuly měsíce, ani jeden z nich se k hazardní hře nevrátil.

Dospěli během svých debat k závěru, že proto aby předešli recidivě, musí dosáhnout určitých povahových změn u sebe samých. Aby se jim to podařilo, převzali duchovní principy, které používají tisíce lidí překonávající jiné závislosti. Slovo “duchovní” vyjadřuje ty rysy lidské mysli představující její nejvyšší a nejkrásnější kvality jako laskavost, velkorysost, poctivost a pokoru. Cítili také, že k tomu, aby si udrželi vlastní abstinenci, je životně důležité poselství naděje předávat jiným patologickým hráčům.

V důsledku příznivé publicity předního novináře a televizního komentátora se první setkání Anonymních hráčů uskutečnilo v pátek 13. září 1957 v Los Angeles v Kalifornii. Od té doby toto společenství stále roste a přibývá skupin po celém světě.

Anonymní hráči

Anonymní hráči jsou společenstvím mužů a žen, kteří navzájem sdílejí zkušenost síly a naděje, aby vyřešili svůj společný problém.

Jedinou podmínkou členství je přání přestat hrát. Nevybíráme členské příspěvky ani jiné poplatky za členství v Anonymních hráčích, jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům. Anonymní hráči nejsou spojeni s žádnou sektou, náboženskou denominací, politikou, organizací ani institucí, nemají zájem vstupovat do žádných sporů, podporovat něco nebo se proti něčemu stavět. Naším prvotním cílem je přestat hrát a pomáhat druhým, nutkavým hráčům, aby i oni přestali.

Většina z nás nebyla ochotna si přiznat, že jsme skutečně problémovými hráči. Nikomu se nelíbí připustit, že je jiný, nežli druzí lidé. Nepřekvapuje proto, že pro hráčské kariéry jsou typické marné pokusy dokazovat, že umíme hazardně hrát jako druzí. Myšlenka, že někdy a nějak dokážeme svoji hru ovládnout je velikou posedlostí každého nutkavého hráče. Že tato iluze trvá, překvapuje. Mnozí k ní lnou i ve vězení, v duševní nemoci nebo ve smrti.

Naučili jsme se svému nejvnitřnějšímu já plně přiznat, že jsme nutkaví hráči. To je první krok úzdravy. Je třeba zničit mylnou představu, že ve vztahu k hazardní hře jsme nebo můžeme být jako druzí.

Schopnost hazardní hru ovládat jsme ztratili. Víme, že žádný skutečný nutkavý hráč se nikdy nenaučí hrát kontrolovaně. Všichni jsme měli občas dojem, že schopnost kontrolovaně hrát znovu získáváme, ale tato většinou krátká období byla nevyhnutelně následována dalším zhoršením kontroly. To vedlo časem k politováníhodné a nepochopitelné demoralizaci. Jsme přesvědčeni, že patologičtí hráči našeho typu jsou ohroženi progresivní nemocí. Ta se v průběhu času, jestliže se neléčí, nezlepšuje, ale zhoršuje. Proto, abychom vedli normální a šťastný život, se budeme ze všech sil snažit v každodenním životě uplatňovat určité zásady.

Program úzdravy

Zde jsou kroky představující program úzdravy:

1. Přiznali jsme si, že ve vztahu k hazardní hře jsme bezmocní, že naše životy se staly nezvládatelné.

2. Dospěli jsme k závěru, že Síla větší než my sami nás může vrátit normálnímu myšlení a životu.

3. Rozhodli jsme se svěřit svoji vůli a své životy péči této Síly, jak jí rozumíme.

4. Zkoumali jsme sebe a provedli jsme nebojácně vlastní morální a finanční inventuru.

5. Přiznali jsme sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.

6. Byli jsme naprosto připraveni se těchto vad charakteru zbavit.

7. Pokorně jsme požádali Boha (jak mu rozumíme), aby naše nedostatky odstranil.

8. Udělali jsme seznam všech lidí, kterým jsem ublížili, a byli jsme svolní s tím všechny odškodnit.

9. Tyto lidi jsme přímo odškodnili, kde to bylo možné, s výjimkou situací, kde by to poškodilo je nebo jiné.

10. Pokračovali jsem v provádění osobní inventury, a když jsme udělali chybu, pohotově jsme to přiznali.

11. Prostřednictvím modlitby a meditace jsme usilovali o to, zlepšovat vědomý kontakt s Bohem, jak mu rozumíme, a modlili se pouze za to, abychom poznali jeho vůli a měli sílu ji provádět.

12. Ve všech záležitostech jsme usilovali tyto zásady uskutečňovat a toto poselství jsme se snažili předávat dalším nutkavým hráčům.

Program jednoty

Zkušenost ukázala, že pro udržení jednoty jsou důležité následující zásady:

 • Náš společný prospěch je na prvním místě, osobní úzdrava záleží na jednotě skupiny.
 • Naši vedoucí nejsou než důvěryhodní služebníci, nevládnou.
 • Jedinou podmínkou členství v Anonymních hráčích je touha přestat hazardně hrát.
 • Každá skupina se řídí sama s výjimkou záležitostí týkajících se jiných skupin nebo Anonymních hráčů jako celku.
 • Smysl Anonymních hráčů je jediný - předávat toto poselství nutkavým hráčům, kteří dosud trpí.
 • Anonymní hráči nesmí propůjčovat své jméno žádnému vnějšímu podniku nebo zařízení, ani ho podporovat nebo financovat, aby nás problém peněz, vlastnictví nebo prestiže neodváděl od našeho prvotního účelu.
 • Každá skupina Anonymních hráčů má být plně soběstačná a odmítat příspěvky zvenčí.
 • Anonymní hráči mají navždy zůstat neprofesionální, ale naše střediska poskytující služby mohou zaměstnávat specializované pracovníky.
 • Anonymní hráči, jako takoví, nesmějí být organizování, ale můžeme vytvářet rady nebo výbory přímo zodpovědné těm, jímž slouží.
 • Anonymní hráči nemají určitý názor na zevní záležitosti, proto organizace Anonymních hráčů nesmí být vtahovaná do veřejných sporů.
 • Naše vztahy k veřejnosti jsou spíše založeny na tom, že lidi přitahujeme než abychom je přesvědčovali. Vždy potřebujeme zachovávat osobní anonymitu, ať na úrovni tisku rozhlasu, filmu nebo televize.
 • Anonymita je duchovním základem Anonymních hráčů, který nám vždy připomíná, že principy je třeba stavět výše než osobnosti.

Dvacet otázek

1. Ztratil jste někdy čas určený k práci kvůli hazardní hře?

2. Učinila hra váš život doma nešťastný?

3. Poškodila hra vaši pověst?

4. Cítíte po hře výčitky svědomí?

5. Hrál jste někdy proto, abyste získal peníze, jimiž byste zaplatil dluhy nebo vyřešil finanční těžkosti?

6. Zmenšilo hraní vaši ctižádost a výkonnost?

7. Když prohrajete, máte pocit, že se musíte co nejdříve vrátit a vyhrát, co jste prohrál?

8. Když vyhrajete, máte silnou touhu se ke hře vrátit a vyhrát ještě víc?

9. Hrajete často tak dlouho, dokud neprohrajete poslední peníze?

10. Půjčil jste si někdy proto, abyste financoval hru?

11. Prodal jste někdy něco, abyste financoval hru?

12. Nechce se vám používat peníze ze hry pro normální účely?

13. Způsobila hra to, že se nestaráte o prospěch rodiny?

14. Hrál jste někdy déle, než jste měl původně v úmyslu?

15. Hrál jste někdy, abyste unikl trápení a starostem?

16. Spáchal jste někdy nebo jste někdy uvažoval o spáchání nezákonného činu, abyste financoval hru?

17. Působí vám hra potíže se spaním?

18. Vedou hádky, nespokojenost nebo zklamání k tomu, že ve vás vzniká touha hrát?

19. Když se na vás usměje štěstí, cítíte touhu to oslavit pár hodinami hry?

20. Uvažoval jste někdy o sebezničení kvůli hazardní hře?

Většina nutkavých hráčů odpoví kladně nejméně na sedm z těchto otázek.

Hazardní hra je pro nutkavého hráče definována následovně: Hazardní hra je jakékoliv sázení pro sebe nebo pro druhé, ať o peníze nebo ne, třeba i o malou nebo bezvýznamnou výhru, všechno to, kde výsledek je nejistý a záleží na náhodě anebo “dovednosti”.

Všem členům Anonymních hráčů,
zejména novým členům

1. Navštěvujte co nejvíce setkání, jak můžete, ale přinejmenším jedno celé setkání za týden.
2. Telefonujte si s jinými členy tak často, jak je to možné. Používejte seznam telefonních čísel.
3. Nepokoušejte se a nezkoušejte se. Nestýkejte se s lidmi, kteří hazardně hrají. Nechoďte do míst, kde se hazardně hraje, ani do jejich blízkosti. Nikdy a o nic hazardně nehrajte! To znamená také neobchodovat na burze s cennými papíry nebo komoditami, nekupovat losy ani lístky do tomboly, neházet mincí, nevstupovat do sázkových kanceláří.
4. Žijte programem Anonymních hráčů den po dni. Nesnažte se vyřešit všechny své problémy naráz.
5. Často pročítejte kroky k “programu úzdravy”, kroky “programu jednoty” a dvacet otázek. Řiďte se podle těchto zásad v každodenních záležitostech. Tyto kroky jsou základem celého programu Anonymních hráčů a jejich uskutečňování je klíčem vašeho růstu. Jestliže máte nějaké otázky, obracejte se s nimi na své sponzory nebo důvěryhodné členy organizace.
6. Až budete připraven, důvěryhodní členové organizace s vámi provedou “skupinu snižující tlak” nebo setkání týkající se vztahu vás a manželky (jste-li ženatý). To vám může pomoci v procesu úzdravy.
7. Buďte trpělivý. Dny a týdny poplynou dostatečně rychle. Pokud budete pokračovat v návštěvách setkání Anonymních hráčů a abstinovat od hazardní hry, úzdravu to skutečně urychlí.

Další informace je možné získat na číslech v telefonních seznamech v USA nebo napsat na adresu: Post Office Box 17173, Los Angeles, CA 90017, USA tel. /213/ 386-8789.

Poznámka překladatele: Pojem “nutkavý hráč” odpovídá novějšímu výrazu patologický hráč, který používám v ostatních textech.

Hledal jsem svoji duši
ale nenacházel jsem ji,
hledal jsem Boha,
ale on mi unikal,
hledal jsem svého bratra
a našel jsem všechny tři.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.