Medicína

Právní předpisy související s léčbou neplodností


Kategorie: Neplodnost 
10.duben 2000
Léčit neplodnost není jen tak. Jako většina záležitostí tak i léčba neplodnosti podléhá celé řadě právních předpisů.

Opatření ministerstva zdravotnictví ČSR z 18. 11. 1982
Podmínky pro umělé oplodnění

Metodický návod ministerstva zdravotnictví pro
poskytování, vykazování a úhradu výkonů asistované reprodukce
ze 4. 11. 1997

Opatření ministerstva zdravotnictví ČSR z 18. 11. 1982

Podmínky pro umělé oplodnění

Umělé oplodnění lze provést jen na žádost obou manželů; žádost se podává u ošetřujícího lékaře žadatelky. Za umělé oplodnění se považuje léčebný výkon, kterým se provádí u ženy oplodnění semenem manžela anebo semenem jiného muže (dále jen “dárce”).

Umělé oplodnění je přípustné, jsou-li pro to zdravotní důvody. Zdravotními důvody pro umělé oplodnění jsou zejména poruchy plodnosti manžela, anatomické nebo jiné poruchy ženského genitálu nebo riziko dědičné choroby nebo vývojové vady.

Manželé, kteří žádají o umělé oplodnění, se podrobí vyšetření z hlediska celkového zdravotního stavu včetně plodnosti a genetického rizika. Umělé oplodnění může být provedeno jen u zletilé ženy zpravidla ve věku do 35 let, pokud tomu nebrání zdravotní stav její nebo jejího manžela. Umělé oplodnění nelze provést, jestliže manželé nebo jeden z nich nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.

Manželé musí o umělé oplodnění požádat osobně a společně. Musí prokázat svou totožnost a jde-li o umělé oplodnění semenem dárce, podepsat prohlášení, že byli poučeni o právních důsledcích umělého oplodnění i o komplikacích, které se mohou vyskytnout při každém těhotenství. Vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze. Manželé, kteří žádají o umělé oplodnění, zaplatí před provedením jednoho pokusného výkonu příplatek (t. č. 500 Kč – pozn. autora).

V případech, kdy nelze použít semene manžela, lze se souhlasem manželů provést umělé oplodnění semenem dárce, kterého zvolí lékař pověřený provedením tohoto výkonu .Dárce se podrobí vyšetření zdravotního stavu.

Dárce musí být zdravý, bez prokazatelné genetické zátěže, ve věku do 40 let. Nesmí být se ženou příbuzný v pokolení přímém ani jejím sourozencem. Manželé a dárce musí zůstat vzájemně neznámí. Semeno k umělému oplodnění lze jen s výslovným souhlasem dárce.

Údaje související s umělým oplodněním jsou chráněny povinnou mlčenlivostí. Umělé oplodnění se eviduje ve zdravotním záznamu ženy. V této souvislosti se neuvádí jméno dárce, jehož semenem byla žena oplodněna.

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1983.

Ministr: prof. MUDr. Jar. Prokopec, CSc.

Příloha:

Vzor Prohlášení manželů
Jméno a příjmení manžela ...............................................................
rok nar. ...................
číslo OP ....................
bydliště ....................
Jméno a příjmení manželky .............................................................
rok nar. ...................
číslo OP ....................
bydliště ....................
Prohlašujeme, že jsme byli poučeni o právních důsledcích umělého oplodnění, o jehož provedení jsme požádali, a že jsme o sobě sdělili všechny údaje rozhodné pro posouzení, zda jsou splněny podmínky pro umělé oplodnění. Prohlašujeme zároveň, že souhlasíme s tím, aby umělé oplodnění bylo provedeno semenem jiného muže, kterého zvolí lékař pověřený provedením tohoto výkonu.

Jsme si vědomi toho, že otcovství k dítěti narozenému v době mezi stoosmdesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodnění provedeného se souhlasem manžela matky nelze popřít, ledaže by se prokázalo, že matka dítěte otěhotněla jinak, než v důsledku umělého oplodnění.

Uvědomujeme si, že přestože umělé oplodnění bude provedeno podle současných vědeckých poznatků, mohou nastat komplikace, které jsou spojeny s každým těhotenstvím a mateřstvím.

V zájmu dítěte zachováváme mlčenlivost o všech skutečnostech spojených s umělým oplodněním.

 
...............................
čitelné podpisy
...............................
 
V .................... dne ....................

Metodický návod ministerstva zdravotnictví pro

poskytování, vykazování a úhradu výkonů
asistované reprodukce

ze 4. 11. 1997

Obecná ustanovení

Asistovanou reprodukcí se rozumí in vitro fertilizace (IVF) a příbuzné techniky vyžadující manipulaci se zárodečnými buňkami včetně jejich uchovávání.

Minimální standard pracovišť a seznam zdravotnických zařízení provádějících výkony asistované reprodukce jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2, které jsou součástí tohoto metodického návodu.

Léčba IVF je indikována u absolutního tubárního faktoru neplodnosti, relativního tubárního faktoru refrakterního na jinou terapii, pánevní endometriózy, imunologického faktoru neplodnosti refrakterního na medikamentózní terapii, stavů vyžadujících darování oocytu, syndromu LUF (luteinizovaného neprasklého folikulu), u jinak neřešitelného mužského faktoru neplodnosti a u stavů klasifikovaných jako idiopatická sterilita po vyčerpání obvyklých diagnostických postupů.

Vykazování a úhrada výkonů asistované reprodukce
z veřejného zdravotního pojištění

Výkony asistované reprodukce jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě doporučení registrujícího ženského lékaře ve věku od 18 do 39 let, přičemž věkové omezení je dáno datem narození s připočtením 364 dní.

Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny maximálně 4 monitorované cykly se stimulací a v rámci nich nejvíce 3 cykly s přenosem embryí.

Standardní stimulační protokoly léčebných IVF cyklů jsou:

  1. cyklus - GnRH - a krátké schéma + maximálně celkem 1500 IU hMG/FSH (20 amp. po 75 IU)
  2. cyklus - GnRH - a dlouhé schéma + maximálně celkem 2250 IU hMG/FSH (30 amp. po 75 IU)
  3. a 4. cyklus - dle individuální reakce pacientky na předchozí stimulaci, GnRH + maximálně celkem 3000 IU hMG/FSH (40 amp. po 75 IU).

Mimořádná výjimka nad maximální počet IU hMG/FSH nebo užití preparátu s vyšší cenou vztaženou na mezinárodní jednotku hMG/FSH ve výše uvedených stimulačních protokolech je možná jen se zvláštním souhlasem revizního lékaře.

Zdravotní výkony v různých typech cyklů jsou vykazovány podle těchto zásad:

  a) Nedílnou součástí je monitorování hormonálních hladin a další přidružená vyšetření. Všechny odběry krve jsou obsaženy v agregované úhradě cyklu a nevykazují se zvlášť.
  b) Vlastní laboratorní vyšetření může vykázat příslušná laboratoř.
  c) Anestézie, pokud je použita, není součástí agregované úhrady a bude uhrazena samostatně.
  d) Provedení všech výkonů musí být průkazným způsobem popsáno ve zdravotnické dokumentaci.

Techniky asistované reprodukce
nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Z veřejného zdravotního pojištění nejsou hrazeny tyto techniky asistované reprodukce:

  a) ACSI (intracytoplasmatická injekce spermie)
  b) AH - asistovaný hatching
  c) Prodloužená kultivace embryí
  d) Kryokonzervace oocytů/embryí
  e) Kryokonezrvace spermií
  f) KET - transfer rozmražených embryí
  g) MESA - mikrochirurgická aspirace spermií z nadvarlete
  h) TESE - mikrochirurgický odběr spermií z varlete.

Redukce počtu plodů u vícečetného těhotenství (trojčat a více)

Redukce podle počtu plodů u vícečetného těhotenství (trojčat a více), dále jen “redukce”, se doporučuje provádět ve zdravotnických zařízeních, uvedených v příloze č. 2 pod písmenem tohoto metodického návodu. Redukce se doporučuje provádět na 2 plody. Redukce s nevykazuje na formulářích “Žádost o umělé přerušení těhotenství, hlášení potratu a mimoděložního těhotenství”.

MUDr. Miroslav Čerbák, náměstek ministra

Autor: zpracováno redakčně