Medicína

Dotaz pro VZP – očkování při zápisu do MŠ


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
17.duben 2024

Musí mít dítě při zápisu do mateřské školky potvrzení o očkování od praktického lékaře? Odpovídá Mgr.  Viktorie Plívová, tisková mluvčí

 

U dětí mladších pěti let mateřská škola vyžaduje lékařský posudek, který dokládá informaci, že dítě bylo očkováno v rámci pravidelných (povinných) očkování (viz očkovací kalendář České vakcinologické společnosti), je imunní proti nákaze nebo nemůže být očkováno z důvodu kontraindikací. V případě, že je pro dítě (starší pěti let) předškolní vzdělávání povinné, mateřská škola toto potvrzení o očkování nepožaduje. Stanovuje to školský zákon, č. 561/2004 Sb., a zákon o ochraně veřejného zdraví, č. 258/2000 Sb.

Lékařský posudek pro mateřskou školu vystaví registrující praktický lékař pro děti a dorost, který má dítě v pravidelné dlouhodobé péči a má k dispozici informace o očkování dítěte a jeho zdravotním stavu. Lékař vypracuje posudek na základě výsledků lékařské prohlídky, dalších potřebných odborných vyšetření a podle výpisu ze zdravotnické dokumentace. Kopie lékařského posudku se stává součástí zdravotnické dokumentace pacienta. Posudek nemůže vyhotovit zastupující lékař.

Lékař potvrzení vystaví na základě žádosti jeho zákonného zástupce (rodiče), případně poručníka nebo pěstouna. O potvrzení může zákonný zástupce žádat ústně i písemně. Na zhotovení potvrzení má lékař ze zákona deset dnů od podání žádosti. Dle domluvy může lékař předat zákonnému zástupci potvrzení osobně, zaslat elektronicky (s elektronickým podpisem) nebo poštou. V případě, že zákonný zástupce s lékařským posudkem nesouhlasí, má právo se odvolat (podat návrh na přezkoumání) do deseti pracovních dnů ode dne převzetí posudku.

Vydání lékařského posudku není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Cenu za jeho vypracování si určuje poskytovatel zdravotních služeb sám (za originál i kopii), zdravotní pojišťovna na její výši nemá žádný vliv.

www.vzp.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová