Medicína

Těžké úrazy na pracovišti z nedbalosti


Kategorie: Aktuality 
28.září 2022

Zlomeniny, přimáčknutí nebo zasažení elektrickým proudem. Následkem pracovního úrazu v roce 2021 zemřelo 88 lidí. Stejně jako v předchozích letech se velká část závažných pracovních úrazů odehrála ve výrobě či při zpracování materiálů. Velkou roli podle odborníků hrají bezpečnostní prvky na strojních zařízeních, které buď zcela chybí, nebo je pracovníci pro zjednodušení práce vyblokují.

Státní úřad inspekce práce každoročně zaznamenává tisíce pracovních úrazů na pracovišti. Loni šlo v téměř osmi stech případech o úrazy závažné, které vyžadovaly delší než 5denní hospitalizaci, a 88 případů dokonce skončilo smrtí. K vážným úrazům podle statistiky nejvíce dochází v Jihomoravském, Středočeském a Moravskoslezském kraji, a to nejčastěji v oblasti stavebnictví a strojírenském, výrobním a zpracovatelském průmyslu. „Absolutní počet pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností stoupl oproti roku 2020 o 8,6 procenta,“ uvádí zpráva o pracovní úrazovosti BOZP.

„Mezi nejčastější zranění patří modřiny, lehké tržné rány a zlomeniny prstů či celé ruky. Dále jsou to úrazy dolních končetin při pádu břemene nebo vlivem materiálu, jako je vymrštění, zavalení nebo přimáčknutí. Velice nebezpečné jsou také úrazy elektrickým proudem. Jsou i úrazy s trvalými následky, což může být například ztráta končetiny. Stávají se rovněž úrazy fatální,“ vypočítává odborník ze společnosti EK-INDUSTRY, největší české firmy, která se zabývá posuzováním rizik, tvorbou dokumentace a uvádění strojních zařízení na trh.

Inspektoři v loňském roce při kontrolách odhalili ve firmách řadu prohřešků. U strojů a dalších technických zařízení často naráželi na nedostatečné zajištění bezpečnosti. „Obsluhy těchto zařízení byly při jejich nesprávném či nebezpečném provozování – často i z důvodu neprovádění oprav, údržeb, kontrol a revizí – ohroženy na zdraví, v horších případech přímo na životech. Tímto tak docházelo i ke vzniku závažných a smrtelných pracovních úrazů, a to z důvodu podcenění samotné prevence,“ uvádí Státní úřad inspekce práce.

Nejčastěji se podle inspekce jednalo o chybějící kryty, nefunkční či vyřazené koncové spínače, chybějící optické závory a podobně. Firmy také nedodržují minimální požadavky na bezpečný provoz a zaměstnanci riskují kontakt nebo zachycení pohybujícími se částmi strojů. V praxi bývají bezpečnostní prvky jako kryty, zámky nebo optické závory vyřazené či vyblokované záměrně nebo zcela chybí. Pracovníkům se bez nich pracuje sice pohodlněji nebo rychleji, (podobně jako bez ochranného oděvu a pomůcek), ale neuvědomují si, jakému riziku se vystavují.

Další příčinou vzniku nehod je, že ke stroji chybí potřebná dokumentace a pracovníci nejsou o jeho bezpečném používání poučeni. Například funkční ochranné oplocení často chybí, nebo je umístěno tak, že jím bezpečnost stroje není zajištěna. Na strojích často chybějí i tlačítka E-STOP. Povinné jsou minimálně hlavní vypínače, uzávěry tlakového vzduchu a případně uzávěry všech dalších zdrojů energií. Nutné je, aby tyto prvky fungovaly na základě jakési ‚logiky‘ bezpečnosti stroje, nejen na oko.

Samotná pravidla přitom existují – evropské směrnice problematiku strojních zařízení řeší komplexně a detailně. Pomohlo by lepší vymáhání dodržování těchto směrnic, norem a nařízení, které zastřešují vše od samotného stroje přes předpisy pro pracovní oděvy až po školení a bezpečnost práce na pracovišti. Bezpečnostní technici sice znají normy, ale neumějí je aplikovat nebo je aplikují špatně. Zejména v uplynulých měsících, v souvislosti s válkou na Ukrajině s přicházející pracovní silou Ukrajinců se zapomíná na povinné poskytnutí návodu k obsluze a popisků v jazyce uživatele.

Dodržování bezpečnosti se v jednotlivých firmách velmi liší. Praxe ukazuje, že korporátní společnosti dbají na bezpečnost práce a bezpečnost strojních zařízení mnohem více než malé firmy. Tyto korporáty mají množství interních směrnic, které jsou často i lepší než nařízení a normy. Většinou rovněž disponují financemi na investice do zabezpečení strojů.

Nová evropská strojírenská směrnice pro příští rok 2023 by mohla problém částečně vyřešit. Stroje, které nebudou splňovat základní podmínky, jako je kompletní certifikace a návody v patřičném jazyce, totiž nebudou firmy vůbec moci zapojit do výroby. Stále zde však nebude dostatečná kapacita výkonných orgánů, které tyto požadavky budou kontrolovat, takže v praxi uvádění zařízení bez splněných požadavků do provozu stále hrozí. Dle TZ

www.narrativemedia.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová