Medicína

Komplexní rehabilitační centrum VFN pro osoby s duševní poruchou


Kategorie: Aktuality 
27.duben 2016

Psychiatrická rehabilitace má kromě humánního aspektu i velký ekonomický význam tím, že zkracuje dobu hospitalizace a usnadňuje spolupráci s nemocným, zkracuje pracovní neschopnost a zabraňuje invalidizaci duševně nemocných. Nabídka psychiatrických rehabilitačních technik a programů významně redukuje náklady léčby a snižuje důsledky psychických onemocnění. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze realizuje od ledna 2015 projekt „Komplexní a integrační rehabilitační centrum VFN pro osoby s duševní poruchou“, NF-CZ11-OV-2-023-2015. Tento projekt s rozpočtem
10 057 304 Kč je z 80 % podpořen grantem z Norska v rámci programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ a 20 % rozpočtu spolufinancuje nemocnice z vlastních zdrojů.

Hlavní podstatou projektu, který je realizován na Psychiatrické klinice VFN a 1. LF UK, je zajištění komplexnosti resocializace, usnadňující pacientům návrat jak zpět do rodiny, tak do společnosti. Jedná se především o rozšíření spektra aktivit nemocných a vytvoření prostor pro tyto aktivity, o stálou nabídku otevřených edukačních programů, vznik nových míst pro setkávání lidí s podobnými problémy a nezbytné zvýšení kompetencí personálu pečujícího o duševně nemocné. Díky realizaci projektu bude implementován nový systém ucelené rehabilitace duševně nemocných pacientů. Cílem projektu je zejména zlepšení současného stavu v oblasti poskytování psychiatrické péče.

Uvedených cílů bude dosaženo prostřednictvím:

  • úprav a vybavení stávajících prostor rehabilitace;
  • vybudování terapeutické zahrady;
  • zřízení bezpečného bezbariérového přístupu;
  • rekonstrukce přístupové cesty k terapeutické zahradě;
  • integračních aktivit probíhajících v chráněné dílně a v integračním centru;
  • přizpůsobení a vybavení venkovních prostor pro psychoedukaci a integraci duševně nemocných;
  • vzdělávání odborného personálu.

Důvodem realizace projektu je především prostřednictvím nově vybudovaných, upravených a vybavených prostor přizpůsobit aktivizační programy individuálním potřebám nemocných a zajistit bezbariérovou
a nestigmatizující péči. V oblasti vzdělávání a podpory zdravotníků pečujících o duševně nemocné je zásadní zvýšení odbornosti, profesionality a schopnosti vcítění, což je klíčem k navození důvěry a spolupráce mezi nemocným a zdravotníkem.

„Realizací projektu dosáhneme implementace nového systému ucelené rehabilitace duševně nemocných pacientů. Propojením stávajících rehabilitačních součástí kliniky s nově vytvořenými v rámci projektu vzniká komplexní centrum zajišťující rehabilitaci duševně nemocných na všech úrovních péče.“ uvedl prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., přednosta Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK na TK v dubnu 2016 v Praze.

Dle TZ

www.vfn.cz

www.eeagrants.cz

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi

 

Autor: MUDr. Olga Wildová