Práva pacientů


Kategorie: Abstinence Práva pacientů Zajímavosti 
23.květen 2002
Stoupající konzumace alkoholických nápojů v České republice je provázena nárůstem počtu pacientů, kteří vyhledávají pomoc lékaře po požití většího či menšího množství alkoholických nápojů s následným větším či menším stupněm alkoholického opojení. Tito pacienti se také podílejí výraznou měrou na počtu podaných stížností a trestních oznámení na ošetřujícího lékaře, protože ošetření bývá provázeno konflikty.

Kategorie: Práva pacientů 
16.únor 2001
.

Kategorie: Práva pacientů 
31.leden 2001
Podílí se na přípravě zákonů a předpisů ve spolupráci s MZ, prosazuje zastoupení pacientů v dozorčích radách zdrav. zařízení a ve správních orgánech pojišťoven, vede bezplatnou poradenskou službu pro členy atd.

Kategorie: Práva pacientů 
31.leden 2001
.

Kategorie: Práva pacientů 
31.leden 2001
Zastřešující orgán klubů abstinentů ČR, vytváří pro ně informační servis, koordinuje jejich činnost, vytváří prostor pro nové iniciativy, pořádá terapeutické tábory, navazuje kontakty s jinými organizacemi.

Kategorie: Práva pacientů 
31.leden 2001
Plní funkci iniciativního a poradního orgánu. Spolupracuje s VI. výborem pro ZPO při zlepšování životních podmínek, slouží k výměně informací mezi občanskými sdruženími zdravotně postižených, navrhuje VI. výboru potřebná legislativní i jiná opatření.

Kategorie: Práva pacientů 
31.leden 2001
Jejím cílem je ""zmírnit lidské utrpení realizací nejrůznějších humanitárních projektů v duchu humanitních ideálů, na jejichž základě vznikla Československá republika"".

Kategorie: Práva pacientů 
16.leden 2001
Mezinárodní listina práv a povinností handicapovaných osob, již sestavilo Francouzské sdružení tělesně postižených.

Kategorie: Práva pacientů 
16.leden 2001
Dokument, který prohlubuje obecná práva pacientů a bere ohled na specifičnost dětského pacienta.

Kategorie: Práva pacientů 
16.leden 2001
Mezinárodní dokument zakotvující práva a svobody starších občanů, kteří potřebují péči a pomoc druhé osoby.