Hubnutí - obezita


Kategorie: Aktuality Nadváha a obezita 
14.duben 2014
Nové studie (Oxford Brookes University, UK; www.brookes.ac.uk ) udávají, že riziko předčasného úmrtí lépe ohodnotí poměr obvodu zápěstí k tělesné výšce – index WHtR (Waist-Height Ratio) než BMI (Body Mass Index). Uvedený poměr WHtR výstižněji udává centrální obezitu v porovnání s BMI, který svědčí o celkové obezitě. Výsledek vypovídá o předpokládané délce života, respektive o ztrátě let z průměrné délky života dané populace.

Kategorie: Možnosti řešení obezity 
26.duben 2013
Společnosti OB Klinika, a.s. (OB Klinika), a Nemocnice Hranice, a.s. (Nemocnice Hranice), oznámily, že od 29. dubna 2013 zahajují úzkou spolupráci v oblasti lékařské péče o obézní pacienty. V rámci této spolupráce vznikla v Nemocnici Hranice speciální ambulance pro obézní a závažně obézní pacienty. Provozována je pod odbornou záštitou OB Kliniky, špičkového centra pro léčbu obezity a s ní spojených onemocnění v Praze.

Kategorie: Nadváha a obezita 
16.duben 2013
V rámci projektu Žij zdravě Všeobecné zdravotní pojišťovny učinila společnost STEM/MARK průzkum stavu obezity a přidružených onemocnění v České republice. Průzkum se uskutečnil v lednu letošního roku 2013 na vzorku 2058 respondentů z celé České republiky, a přestože ukázal, že počet obézních u nás v současnosti nestoupá, objevil se alarmující nárůst podváhy u dívek ve věku 18 až 19 let.

Kategorie: Možnosti řešení obezity 
04.únor 2013
Prof. MUDr. Jiří Šonka, DrSc., (28. 12. 1920 – 9. 3. 2005), významný český endokrinolog, žák profesora Josefa Charváta, dosáhl několika významných světových priorit v oblasti metabolického výzkumu. Zejména však v ČR založil obor obezitologie. Výzkumu obezity i organizaci péče o obézní věnoval celý svůj život vědce i lékaře. Na III. interní klinice – klinice endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN vybudoval ambulanci pro obézní a také se zasloužil o osamostatnění obezitologické sekce České endokrinologické společnosti ČLS JEP.

Kategorie: Hubnutí - obezita 
14.listopad 2012
Podle výsledků průzkumu Všeobecné zdravotní pojišťovny v rámci preventivního projektu VZP Žij zdravě nadváha a obezita trápí 64 % českých mužů. Takže i muži se snaží o dosažení „ideální“ hmotnosti s různými výsledky! Přesto muži mají v boji s kilogramy oproti ženám některé výhody.

Kategorie: Nadváha a obezita 
22.říjen 2012
Obezita a nadváha postihují v České republice 20–30 % dětí. Přibližně dvě třetiny z nich se kilogramů navíc nezbaví ani v dospělosti, u mnohých se objevují závažné zdravotní obtíže. Proto je nesmírně důležité, aby rodiče začali řešit problémy s hmotností svých dětí včas. Nadváha a obezita neznamená pro děti a mladé lidi pouze estetický problém. Je spojena s celou řadou zdravotních komplikací, například kardiovaskulárních, metabolických, endokrinních, zažívacích, ortopedických nebo dermatologických. V neposlední řadě se děti kvůli své váze potýkají s vyčleněním z kolektivu a mohou u nich propuknout i vážnější psychické potíže. Léčba bývá dlouhodobá, vyžaduje individuální přístup, úzkou spolupráci s dítětem, především však s rodinou.

Kategorie: Hubnutí - obezita 
22.květen 2012
Obezitologie je relativně „mladý“ obor medicíny, jenž postupně vznikal v posledních letech v reakci na celosvětovou pandemii obezity a na rozvoj vědních poznatků v oblasti fyziologie a patofyziologie tukové tkáně a regulace energetických bilancí. Diagnostika a léčba obezity vyžaduje komplexní znalosti zahrnující dnes nejen vnitřní lékařství, endokrinologii a metabolismus, ale i řadu dalších medicínských disciplín jako jsou např. výživa, genetika, fyziologie tělesné zátěže, psychologie a chirurgie obezity. Komplexní péče o obézní vyžaduje vytvoření sítě center pro diagnostiku a léčbu obezity, které budou zajišťovat nejen léčbu závažných a komplikovaných forem obezity a vzdělávání v obezitologii pro lékaře a ostatní zdravotnické profese, ale budou též koordinovat individualizovanou péči o obézní v příslušné oblasti. Řada center pro diagnostiku a léčbu obezity by se měla podílet na řešení jak národních, tak mezinárodních výzkumných úkolů v obezitologii. Předpokladem úspěšné činnosti obezitologických center, zejména v péči o pacienty s těžším stupněm obezity, je těsná spolupráce s centry bariatrické chirurgie v regionu, a to jak v předoperační přípravě a indikaci k bariatrickým výkonům, tak v pooperační péči. Této závažné problematice se k Evropskému dnu obezity věnovali odborníci na květnové TK 2012 v Praze.

Kategorie: Možnosti řešení obezity 
02.březen 2012
Rostoucí počty lidí s nadváhou a obezitou svědčí o tom, že snížení hmotnosti a udržení dosaženého váhového úbytku není vůbec jednoduché.. Proto je vítána každá účinná a bezpečná metoda, která pacientům pomůže se zbavit přebytečných kilogramů. Takovým pomocníkem, jehož účinky ověřily klinické studie, je přípravek Obesimed® Forte, který je v současnosti uváděn na evropský a současně i český trh a byl představen na TK 28. února 2012 v Praze.

Kategorie: Nadváha a obezita 
28.listopad 2011
Jedním z dlouhodobých cílů preventivních programů Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR je boj proti dětské obezitě. Proto se pojišťovna spojila s učiteli základních škol, rekondičními instruktory a nutričními terapeuty a společně vytvořili koncept zájmového školního kroužku zdravého životního stylu. V jeho rámci se mohou děti ve věku od 6 do 15 let seznámit s teoretickými základy zdravého života, stravování a pohybu. Také si mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je „žít zdravěji“. Zájmové kroužky probíhají v letošním roce na 1. a 2. stupni Základní školy Kavčí hory v Praze.

Kategorie: Nadváha a obezita 
05.září 2011
Zvyšující se podíl dětí s nadváhou a obezitou je jedním ze zdravotních i sociálních problémů současné společnosti. Proto se jimi zabývají odborníci v ČR, EU i v zámoří. Průzkumy Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR navíc varují, že zhruba třetina obézních dětí předškolního věku a polovina obézních školáků má problémy se svou váhou i v dospělosti. Nejúčinnější prevenci mají přitom v rukou jejich rodiče a škola. Je to především pohybová aktivita a racionální stravování.