Úrazy dětí

Výkaz bezpečnosti dítěte a Profil bezpečnosti dítěte v České republice


Kategorie: Úrazy dětí 
09.srpen 2012
Dle TZ Národního centra prevence dětských úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve FN v Praze Motole Jsou úrazy hlavní příčinou smrti, invalidity, zátěže a nerovnosti u evropských dětí. Zůstávají první příčinou úmrtí dětí a dospívajících ve všech státech Evropy. Nevyrovnaný přístup 31 evropských zemí ke strategiím na ochranu nejzranitelnějších občanů a budoucí společnosti vyvolává potřebu širšího zavádění ověřených postupů.

„Každou hodinu  každého dne umírá v Evropské unii jedno dítě následkem úrazu“ říká Joanne Vincenten, ředitelka European Child Safety Alliance (ECSA). “Důsledné používání ověřených  preventivních strategií všude v Evropě by mohlo většinu těchto dětí zachránit. Navíc by ušetřilo miliardy,  které se každoročně vydávají na léčení úrazů a umožnilo by dětem a dospívajícím vyrůstat ve zdraví a přispět tak k budoucímu ekonomickému růstu Evropy“.

 

V současnosti publikované Výkazy bezpečnosti dětí pro 31 zemí a Evropský souhrnný výkaz bezpečnosti dětí hodnotí země podle úrovně přijetí, zavedení a prosazování více než 100 ověřených strategií a zásad pro prevenci úrazů.

Je to již třetí kolo hodnocení  pod vedením ECSA. Česká republika se od posledního hodnocení v roce 2008 zlepšila v mnoha ukazatelích i v celkovém skóre dosáhla velmi dobrých výsledků. Přesto však zůstávají některé možnosti prevence úrazů dětí nevyužity. Například zvýšení bezpečnosti dětí doma, prevenci pádů, popálenin a opařenin. Další velkou úlohou je minimalizovat počet tonutí a utonutí, otrav a dušení dětí.

 

Všeobecně mají všechny země větší orientaci na strategie snížení dopravních úrazů,  nežli úrazů domácích. Přitom domácí úrazy jsou hlavní příčinou hospitalizace a ambulantních ošetření a je tedy zapotřebí je posunout  na stejnou úroveň pozornosti jakou mají dopravní úrazy. Do dnešních dnů žádná ze zemí nepřijala všechna doporučovaná bezpečnostní opatření. Nerovnoměrné rozdělení úrazů hrozí dalším rozšiřováním propasti  ve zdravotním  stavu mezi i uvnitř států a způsobuje sociální bezpráví.

 

Příklady nekonzistentního přijímání  opatření v 31 státech, na které upozorňuje Výkaz bezpečnosti dítěte jsou:

- Pouze 13 států (42 %) má zákon, který nařizuje použití cyklistické přílby pro děti. Z toho v sedmi zemích byly přílby uzákoněny v době  od prvního Výkazu. Avšak jen 8/13 hlásí, že je zákon plně funkční a prosazovaný.

- Žádná země nemá zákon, který nařizuje pro děti do 4 let použití dětského zádržného systému umístěného proti směru jízdy, ačkoliv je to běžná praxe ve Švédsku, kde úmrtí dítěte spolujezdce v tomto stáří je téměř nulové.

- Jen 7 zemí (23 %) má národní zákon nařizující oplocení soukromých bazénů, ale jen v jednom (Francie) je zákon plně funkční a prosazovaný a to ještě zákon nabízí možnost výběru preventivního opatření, z nichž oplocení je pouze jedním z mnoha.

- Jen 15 zemí (48 %) má národní zákon nařizující dětské pojistné uzávěry na baleních léků a z těchto zemí jen tři uvádějí, že zákon je plně funkční a prosazovaný.

- Jen 16 zemí (52 %) má národní zákon vyžadující změny prostředí, aby se zabránilo pádům dětí z oken u domů s více než jedním podlažím, ale více než  polovina z nich tento zákon uplatňuje jen u nových, nebo rekonstruovaných staveb.

 

Evropský komisař pro Zdraví a ochranu spotřebitele John Dalli vnímá velkou zátěž, kterou úrazy představují pro děti Evropské unie. Evropská unie a její členské státy musí spolupracovat tak, aby zabezpečily právo dětí na bezpečí. Přijetí ověřených strategií  uváděných v těchto Výkazech může proto zlepšit bezpečí dětí.

Připojení dalších čtyř zemí v roce 2012 znamená další základ pro měření ověřených strategií v 27 zemích EU (plus Chorvatsko, Island, Izrael a Norsko). Ale ani tato skutečnost není dostačující.

 

Hodnocení účinnosti strategie je klíčové, ale neprovádí se. Monitorování výsledku musí být začleněno předtím, než se nová strategie zavede. To vyžaduje spolupráci všech sektorů. Jinak nelze zjistit které strategie přinášejí největší benefit.

Ochrana dětí je investice, která ušetří peníze v budoucnosti. Dosavadní investice do prevence dětských úrazů ve všech souvisejících sektorech na národních i evropské úrovni nebyly přiměřené. Zajištění práva dětí na bezpečí podpoří úroveň zdraví, prospěchu a růstu pro evropské děti a společnosti jako celku.

www.cupcz.cz

 

Autor: zpracováno redakčně