Poruchy spánku

Světový den spánku, Týden zdravého spánku a Světový den narkolepsie


Kategorie: Poruchy spánku 
20.březen 2012
Pro veřejnost je každoročně organizován Světovou Asociací Spánkové Medicíny (World Association of Sleep Medicine) Světový den spánku (World Sleep Day). K této akci se každoročně připojuje Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Také letos uspořádala ve spolupráci s VZP týden zdravého spánku v době od 2. do 6. 4. 2012.

Zájem společnosti o zdraví, tendence ke zlepšování chování s ohledem na zdraví a tendence k prohlubování znalostí o chorobách v laické veřejnosti kontrastují se znalostmi a hlavně postoji veřejnosti ke spánku: dochází ke zkracování spánku (dospělí i děti 1– 1,5 hodiny za 100 let), posunování spánku do pozdější doby, narůstá nepravidelnost denního režimu, prohlubuje se rozdíl trvání spánku mezi všedním a volným dnem, narůstá spotřeba stimulujících látek a spaní za nepříhodných podmínek.

 

 Odpočinek a spánek zmizely ze vzorců „optimálního chování“ lidí. Přitom zkrácení spánku má prokázaný neblahý vliv na kardiovaskulární systém, na metabolismus a na psychomotorickou výkonnost včetně schopnosti řídit motorová vozidla a správně se rozhodovat.

 

Z hlediska zdravotního stavu populace jsou nejdůležitější: nespavost, spánková deprivace, poruchy dýchání související se spánkem (spánkové intervaly bez dýchání – apnoe), syndrom neklidných nohou, nadměrná denní spavost a další poruchy (parasomnie, náměsíčnost, porucha chování v REM spánku a další).

Zlepšení informovanosti se týká: lékařů (v současnosti odborné informace jsou zařazeny do výuky na LF, do postgraduálního specializačního vzdělávání, kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. (Některé země mají poruchy spánku jako samostatnou odbornost s atestací).

Zvýšení informovanosti  je nutné u  zaměstnanců státní správy, zdravotnických institucí, zdravotních pojišťoven, ve školství, u  managementů i v personalistice.

Odpovídající informace by měla dostat i veřejnost., jak upozornil v závěru svého sdělení na TK v Praze 19. 3. 2012

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

 


Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., se věnovala problematice narkolepsie, která patří mezi vzácná onemocnění, je však často nesprávně nebo nedostatečně diagnostikována, podceněna a tedy i neléčena. Projevuje se opakovanými stavy krátkodobého imperativního denního spánku, častým projevem je i kataplexie – záchvatová ztráta svalového tonu v důsledku emotivního prožitku (smích, radost, zlost, překvapení apod.).

 

Součástí klinického obrazu je i neklidný noční spánek spojený s četnými bizarními a velmi živými sny a dalšími stavy disociovaného spánku jako jsou spánková obrna a hypnagogické halucinace. Onemocnění se často kombinuje i s dalšími poruchami nočního spánku, jejichž četnost narůstá s věkem. Jde zejména o syndrom spánkové apnoe, poruchu chování vázanou na REM spánek, periodické pohyby končetin a syndrom neklidných nohou.

 

Vzhledem k závažnému průběhu je onemocnění již 3. rokem připomínáno formou Evropského dne narkolepsie. I v letošním roce bude uspořádáno přednáškové odpoledne společně s pacientským sdružením Diagnóza narkolepsie v kině MAT (Karlovo náměstí 19, 120 00  Praha 2, dne 2. 4. 2012).

 

Klinický výzkum onemocnění má na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN více než 60letou tradici. Pozornost je zaměřena na průběh onemocnění, rozdíly v klinickém obrazu mezi dětskými a dospělými pacienty a ve spolupráci se Stanfordskou universitou v USA i na imunogenetické příčiny vzniku choroby. V posledních letech je středem pozornosti  možný dopad streptokokové i jiné infekce, sezónních vlivů i  možnost vzniku onemocnění po očkování proti prasečí chřipce. Prokázána byla i nepochybná genetická predispozice.

 

 

 

Zajímavé bylo sdělení MUDr. Jitky Buškové, PhD., o nebezpečném  a násilném chování ve spánku, kterému dle jejích slov byla dosud věnována pouze malá pozornost, ačkoliv může být důsledkem řady spánkových onemocnění. Toto chování se podle evropských epidemiologických studií vyskytuje u 1,6 – 2,1 % dospělé populace. Zahrnuje násilí verbální, fyzické a sexuální se širokou škálou projevů od jednoduchých pohybů odpovídajících právě probíhajícímu snu až po komplexní činnosti vedoucí k těžkým poraněním či k úmrtí, které mají závažné medicínsko-právní důsledky. Nebezpečné chování může být namířeno proti vlastní osobě spícího, proti jiným osobám či objektům. Spící si tohoto chování není vědom a při ranním probuzení má na událost kompletní amnézii.

 

 Nebezpečné a násilné chování ve spánku se může vyskytnout během NREM i REM spánku, bývá nejčastěji spojeno s tzv. parasomniemi, ale objevuje se i v kontextu nočních epileptických záchvatů. Během NREM spánku bývá popisováno v rámci epizody somnambulismu, při nočním děsu, při probuzení se zmateností či ve stavu spánkové opilosti.

 

  Během REM spánku může být zranění spolunocležníka spojeno s tzv. poruchou s abnormálním chováním v REM spánku, při které nedokonalá ztráta svalového tonu umožňuje jednat pod vlivem právě probíhajícího snu. Téměř ve 1/3 případů nočního násilného chování byly u pacientů diagnostikovány současně parasomnie vázané na NREM i REM spánek (tzv.overlap syndrom).

 

Existuje předpoklad, že stejně jako je známý familiární výskyt jednotlivých typů parasomnií, existují rovněž rodiny náchylnější k poruchám spánku, u kterých dominuje dysregulace motorických funkcí, která může v nebezpečné a násilné chování vyústit. Odborníci se domnívají, že je potřeba informovat laickou i odbornou veřejnost o tomto spánkovém fenoménu, zejména vzhledem k existující efektivní léčbě onemocnění, která jsou jeho podkladem.

 

www.lf1.cuni.cz

www.vfn.cz

 

Autor: zpracováno redakčně