Medicína

Petr Weiss: Sloupky o sexu


Kategorie: Nové knihy 
01.listopad 2010
Mladá fronta, Edice Moje psychologie, 2010, vydání první, str. 152 Autor je soudním znalcem v oboru klinické psychologie a sexuologie, rovněž autorem mnoha odborných publikací. V jednotlivých statích určených široké veřejnosti se věnuje citlivé problematice sexuálních vztahů a lidské sexuality od mýtů a pověr v sexu až po sexuální odchylky. Malá čtivá publikace je doplněna vynikajícími kresbami Vladimíra Jiránka.

 

Rozdílné sexuální strategie mužů a žen a jejich výrazné odlišnosti podmíněné přírodou jsou úvodní statí.  Zcela odlišná sexuální strategie je patrná již v nesrovnalosti rodičovských investic. Žena do rodičovství investuje mnohem více než muž. V kapitole o tajemství mužské atraktivity se lze dočíst, že atraktivita mužů i žen souvisí vždy s tím, zda dotyční hledají známost přechodnou nebo zda hledají trvalé partnerství.  Vzhled pochopitelně do určité míry ovlivňuje volbu, ale žena ještě vnímá instinktivně navíc také přístup ke zdrojům (v minulosti postavení muže v tlupě lovců, v současnosti finanční zdroje na zajištění rodiny). Pro muže jsou zase nejatraktivnější ženy od necelých dvaceti let věku do téměř třiceti let – období optimální plodnosti, které je pro muže rozhodujícím faktorem.

Muž hodnotí rovněž „sexuální dostupnost“ ženy  (Je-li žena dostupná, bude povolná i k jiným mužům).

K základním otázkám lidské sexuality patří otázka partnerské věrnosti. Podle závěru odborníků mají lidé k dispozici velkou škálu rozmnožovacích strategií, které se vždy aktivizují v závislosti na dané situaci – podle jedince, který si je zvolí.

 

Autor hovoří i o dětské sexualitě. Mimo anatomických  rozdílů při narození považuje za základní determinanty psychosociálního vývoje dítěte jeho sexuální identifikaci, sexuální roli, preference a sexuální chování. Rodiče jsou hlavními představiteli pro vytváření role dítěte. Sexuální aktivita ve hrách dítěte se může objevovat už v předškolním věku a je pokládána za naprosto neškodnou.

Důležitá je pro dospívajícího jedince adekvátní sexuální výchova. Je to jeden z rozhodujících faktorů určujících jeho sexuální chování v dospělosti. Měla  by začít v rodině a později ve škole. Informace by se neměly zaměřovat jen  na popis fyziologických funkcí, ale měly by obsahovat také možnosti antikoncepce, ochrany před sexuálním násilím i pohlavně přenosnými chorobami. Jen poučený mladý člověk se může odpovědně rozhodovat o svém sexuálním chování.

 

O sexu na internetu autor hovoří jako o možnosti, která může naplnit sexuální potřeby některých jedinců, ale u většiny žen a mužů nemůže nikdy nahradit párový sex spojený se zamilováním a láskou. Internet vyhledávají spíše muži. Medium je pochopitelně využíváno i ke komerci (nabízení  sexuálních služeb, sexuálních pomůcek i pro pornografii). Nebezpečné je ovšem zneužití internetu pro navazování kontaktu s dětmi nebo mládeží. Pedofilní pornografie musí být proto trestná.

Masturbace v moderní sexuologii je pokládána za přirozený projev lidské sexuality.

Příčiny sexuálních poruch u žen a  možnosti jejich léčby je obsahem dalších kapitol. Ze sexuologického pohledu hovoří autor například o těhotenství a porodu jako o zatěžkávající zkoušce.. Pokud je úspěšná, posiluje vzájemný vztah obou partnerů.

Mužské sexuální poruchy (problémy s erekcí, předčasná ejakulace) a další otázky věnující se kvalitnímu sexu autor uvádí srozumitelně a s velkým taktem.

 

V kapitolách o sexuální orientaci je vysvětlen mj. původ homosexuality jako naprosto nezávislé na výchově nebo modelu rodiny. Potvrzuje se, že homosexualita je vrozená. Uvádí se až 4 % takto orientovaných jedinců. Neexistují vědecké důkazy proti možnosti výchovy vlastního nebo adoptovaného dítěte jednopohlavním rodičovským párem (Dítěti  ovšem chybí klasický model rodiny.) Dosavadní argumenty proti těmto vztahům jsou dle autora v podstatě politického, emocionálního nebo náboženského charakteru.

Pozornost je rovněž věnována bisexuální orientaci, transsexualitě (většina těchto jedinců vyhledá dříve nebo později odbornou pomoc s žádostí o změnu pohlaví!), sexuálním odlišnostem (delikt nemusí znamenat deviaci!) a jejich léčbě.

 

Sloupky o sexu jsou praktickou sexuologií pro veřejnost v kostce. Určitě objasní mnohé (i když ne všechny!) sexuální problémy vzájemných vztahů mezi mužem a ženou. Pokud je neodstraní, ukáží alespoň cestu k jejich řešení.

Text  publikace odlehčený vtipnými obrázky známého karikaturisty určitě zaujme čtenáře všech věkových kategorií.

Autor: zpracováno redakčně