Poruchy spánku

Mezinárodní den spánku a Evropský den narkolepsie


Kategorie: Poruchy spánku 
17.březen 2010
Tisková konference 16. března 2010 se konala v Praze u příležitosti Mezinárodního dne spánku a Evropského dne narkolepsie pod záštitou prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA – děkana 1. LF UK a MUDr. Jana Břízy, CSc., MBA – zástupce ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice.

 

Ústředním tématem bylo připomenutí významu spánku pro lidský organismus a jeho vliv na civilizační choroby. Dostatečný a kvalitní noční spánek je důležitý pro zdraví i kvalitu života. Poruchy spánku postihují až 40 % populace, přibližně 1/3 poruch má závažný ráz, vyžaduje lékařskou péči a často i finančně nákladnou léčbu. Z těchto důvodů je letošní Mezinárodní den spánku, navržený Světovou asociací spánkové medicíny a Světovou neurologickou federací na 19. 3. 2010, zaměřen na zlepšení kvality spánku (slogan "Sleep well, stay healthy") a prevenci poruch spánku.

 

Mezi nejčastější důsledky nekvalitního a trvale zkracovaného spánku patří deprese, hypertenze, obezita, diabetes a poruchy imunitního systému. U dětí má kvalita nočního spánku mimořádný význam i pro normální duševní a somatický vývoj. V letošním roce se rozhodla Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu uspořádat k tomuto datu (22. 3.) v krajských městech i Den otevřených dveří akreditovaných spánkových center, kdy veřejnost bude seznámena s nejčastějšími poruchami spánku, možnostmi diagnostiky i léčby a návštěvníci budou provedeni jednotlivými spánkovými laboratořemi.

 

Narkolepsie je prototypem poruchy spánku a bdění s nejzávažnějšími sociálními důsledky. Letošní rok přinesl nové poznatky o spoluúčasti genetických a zevních faktorů při vzniku onemocnění, rozšířily se možnosti mezinárodní spolupráce. Evropský den narkolepsie, navržený Evropskou společností pro výzkum spánku na 18. 3. 2010 je určen ke zlepšení informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění. V České republice bylo založeno občanské sdružení Diagnóza narkolepsie, jehož první informativní schůze se uskuteční symbolicky 18. 3. 2010 v kině Mat (Karlovo nám. 19, Praha 2, od 14.00 hodin).

 

Po úvodních slovech ve svém sdělení prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., hovořil o vlivu spánku na zdraví a civilizační choroby. Klinická zkušenost, že pravidelný spánek a správná životospráva mají příznivý vliv na léčení různých onemocnění a naopak, byla v případě některých chorob potvrzena moderními vědeckými studiemi. Jedná se zejména o studie prokazující, že nedostatek spánku vede ke snížené obranyschopnosti organizmu a také k vyššímu riziku deprese a úzkostných poruch.

V nedávné době se však také opakovaně zjistilo, že zkrácení spánku disponuje ke vzniku obezity.

 

Tento vztah je významný zejména v dětství a u mladých lidí a ztrácí na významu až  postupem věku.  Zkrácený spánek také zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, zejména ischemické choroby srdeční. Důvodem zkráceného nebo nekvalitního spánku je větší denní spavost a snížená pozornost včetně větší úrazovosti zejména dopravní a průmyslové. Mnoho onemocnění zkracuje spánek – připomínáme primární insomnii, syndrom neklidných nohou, insomnii při bolestivých stavech a jiných onemocněních a intoleranci směnného režimu.

 

Spánek si mnoho lidí zkracuje (i dobrovolně) při nesprávném režimu. Trvání spánku má vliv nejen na přítomnost chorob ale také na tzv. výhled délky života. Lidé s chronicky velmi krátkým spánkem a naopak s velmi dlouhým spánkem mají kratší výhled dožití než lidé s trváním spánku 7 – 8 hodin. Přímou souvislost se vznikem hypertenze a dalších kardiovaskulárních onemocnění včetně cévních mozkových příhod má jedna z nejčastějších poruch spánku obstrukční spánková apnoe.

 

O narkolepsii – jejích příčinách a možnost léčby  hovořila  prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.  Narkolepsie je chronické onemocnění charakterizované záchvaty nadměrné denní spavosti, které jsou doprovázeny u většiny nemocných kataplexií (ztrátou svalového tonu vyvolanou emocí) a v mnohých případech při usínání či probouzení i zrakovými, sluchovými či hmatovými halucinacemi, případně stavy spánkové obrny. Někdy se přidružuje i automatické jednání.

 

Charakteristické jsou i poruchy nočního spánku s častým probouzením a živými, často až bizardními děsivými sny. První příznaky onemocnění se objevují zpravidla v adolescenci a provází nemocné po celý život. Ačkoliv výskyt onemocnění je odhadován na 2 - 5:10.000, nemocní často nejsou správně diagnostikováni a léčeni. V letošním roce se v multicentrické studii, vedené profesorem Mignotem ze Standfordské university, podařilo s vysokou pravděpodobností prokázat autoimunitní původ onemocnění. Bylo také zjištěno, že spouštěcím mechanismem této autoimunitní reakce je patrně streptokoková infekce.

 

V současné době se zakládá Evropská databáze dětských i dospělých pacientů s narkolepsií, která má přispět ke zlepšení informovanosti o tomto onemocnění, zkvalitnit diagnostiku, umožnit včasné nasazení léčby a vést tak ke zmírnění společenských důsledků choroby. Důležitá je spolupráce lékařů s pacientskými organizacemi a informovanost veřejnosti, proto je Evropský den narkolepsie předmětem medializace.

 

Nespavosti u dětí  se věnovala MUDr. Iva Příhodová. Poruchy usínání nebo opakovaná noční probouzení se vyskytují až u 30 % dětí. Příčiny nespavosti se během vývoje dítěte mění. V kojeneckém a batolecím věku je nespavost nejčastěji způsobena nevhodným spánkovým režimem a výchovnými přístupy rodičů. Jen malé procento dětí může trpět opakovanými nočními probouzeními v důsledku gastroesofageálního reflexu nebo alergie.

 

U předškolních a školních dětí se vyskytuje nespavost v souvislosti s různými psychickými problémy nebo poruchami, prodloužení usínání může být spojeno také se syndromem neklidných nohou či s periodickými pohyby končetin ve spánku. U dospívajících se kromě nepřiměřené spánkové hygieny může pod projevy nespavosti skrývat syndrom zpožděné fáze usínání. Vzhledem k důsledkům nespavosti v dětském věku (poruchy kognitivních funkcí a nálady, hyperaktivita) je nutno věnovat včasné diagnostice a léčbě náležitou pozornost.

 

Světový den spánku 2010 byl určen mnoha mezinárodními organizacemi včetně World Association of Sleep Medicine na 19.března. S tímto dnem se ve většině zemí pojí množství osvětových a vzdělávacích akcí poukazujících na význam spánku, význam kvalitní bdělosti a na nemoci vznikající v důsledku nedostatku spánku nebo jejho poruch. Poprvé byl uveden v roce 2000. Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu k tomuto dni připravila informační Den otevřených dveří spánkové medicíny v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě, Plzni a v Praze.

www.sleep-society.cz

Autor: zpracováno redakčně