Jak přestat fetovat - drogy

Webová aplikace a monitorovací dotazníky


Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
05.prosinec 2007
SANANIM (sanitas animae – zdraví duše) – občanské sdružení se od svého vzniku v r. 1990 zabývá prevencí a léčbou závislostí na nealkoholových drogách a usiluje o profesionální a pokud možno co nejkomplexnější pomoc svým klientům. V současnosti o.s. SANANIM představuje v Evropě jedinečný online nástroj pro hodnocení v oblasti drogové primární prevence ve školách – webovou aplikaci a monitorovací dotazníky, které jsou od 1.12. 2007 k dispozici na www.odrogach.cz.

Speciálně vyvinutá webová aplikace, přizpůsobená českému prostředí, slouží k vyhodnocení míry konzumace drog, postojů a např. i školního prostředí i jeho vnímání dětmi, rodiči, pedagogy a ostatními zaměstnanci školy.

„Vůbec poprvé mají školy k dispozici nástroj, kterým si mohou vyhodnotit situaci v oblasti užívání drog a prevence drogových závislostí,“ řekl Mgr. Jiří Richter, ředitel o. s. SANANIM na tiskové besedě 4. 12. 2007 v Praze.. „Různé nástroje webu, které jsou v aplikaci k dispozici, jim umožní plánovat preventivní efektivní strategie a zpětně si ověřovat jejich účinnost.

 Také letošní zpráva evropského monitorovacího střediska potvrdila, že ve věku 24 let jsou nejnáruživějšími evropskými konzumenty marihuany Češi. Předpokládá se, že zkvalitnění protidrogové prevence, kterému má napomoci právě spouštěná webová aplikace odsune ČR z tohoto místa.

Aplikace zcela automaticky vyhodnocuje soubor osmi dotazníků a data poskytuje v reálném čase. Navíc umožňuje pracovat jen s některými vybranými tématy a zaměřit se tak na konkrétní oblast, jako je například konzumace drog. Hlavním účelem školního programu prevence drog je zabránit užívání drog a nebo alespoň ho snížit, a proto je přirozené, že je třeba zjistit míru konzumace drog. Jde nejen o míru užívání, ale i o to, za jakých okolností k užívání drog dochází.

Postoje k drogám. Jsou úzce spojeny s vlastním užíváním drog, kterému často předcházejí liberální postoje. Postoje lze měřit tak, že se studentům kladou otázky o tom, co si myslí o různých drogách a jejich užívání.

Vnímání rizik. Hraje klíčovou roli při formování postojů a případném užívání drog. Má-li žák či student mylné představy o rizicích spojených s užíváním drog, může to ovlivnit jeho postoj i chování. Takové otázky poslouží jako dobrý základ pro diskuse o drogách.

Všechny dotazníky a podrobný návod, jak postupovat, jsou nově k dispozici na webové stránce: www.odrogach.cz . Testy jsou anonymní a veškerá získaná data jsou zabezpečena, takže k nim má přístup pouze škola sama. Výsledky hodnocení může škola použít také při přípravě primárně preventivních programů a následnému vyhodnocení jejich efektivity.

Tento evaluační nástroj je jedním z výstupů projektu Evropská zdravá škola a drogy, který je společnou evropskou aktivitou zaměřenou na podporu rozvoje standardů kvality školní drogové prevence.  Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Hlavním přínosem tohoto nástroje je velmi kvalitní a podrobné plně automatické zpracování výsledků dotazníkového šetření. Výstupy z hodnocení může škola využít k detailní analýze. Systém umožňuje aplikovat na výsledky šetření rozsáhlý filtr, který umožní škole mnoho nových pohledů, a bude tak významným pomocníkem při monitoringu a plánování dalších kroků v oblasti prevence.
 

 Zásadní novinkou této možnosti je, že ho může použít škola sama, a tak ve vlastní režii bez další pomoci například sledovat a hodnotit pravidelně efektivitu zrealizovaných preventivních aktivit. Na základě výsledků monitoringu může škola pružně reagovat a měnit své metody a přístupy.

 Postup je následující: respondenti vyplní anonymně dotazníky. Odpovědi jsou poté zaneseny do aplikace, která umožňuje velmi rozsáhlou analýzu výsledků.
Základní součástí nástroje je Hlavní dotazník, který doplňuje sedm dalších podrobnějších modulů.
Dotazníky jsou zaměřené především na šetření mezi studenty, zahrnují ale i některé méně náročné části (samostatné dotazníky) pro učitele, ostatní školní personál a rodiče.
 
Při provádění šetření je nutné zajistit anonymitu respondentů také proto, aby školy získaly upřímné odpovědi.


Také data školy jsou chráněná.Výsledky dotazníkového šetření jsou plně utajené a přístup k nim má pouze škola, která šetření provedla (a jako jediná má přístupové údaje).

 Výsledky dotazníkového šetření (monitoringu) budou škole k dispozici na:  www.odrogach.cz

i zpětně za několik let; škola tedy může dlouhodobě sledovat efektivitu svých preventivních aktivit.
Systém zároveň školám umožňuje porovnat své výsledky s výsledky šetření na jiných školách, a to podle mnoha kritérií (například je možné srovnat pouze chlapce, výsledky jednotlivých otázek v dotaznících, apod.).


Autor: zpracováno redakčně