Zajímavosti

Světový den zdraví v ČR


Kategorie: Zajímavosti 
05.duben 2007
Moto Světového dne zdraví “Investice do zdraví znamená bezpečnější budoucnost” upozorňuje na fakt, že hrozby zdraví neznají hranic. Ptačí chřipka se v roce 2006 a SARS v roce 2003 rychle šířily z jedné země a regionu do dalších. HIV/AIDS ohrožuje stabilitu mnoha národů, nepříznivě ovlivňuje jejich ekonomiku a v konečném důsledku i jejich bezpečnost. Hrozby pro zdraví však vznikají také ve válkách, konfliktech, při teroristických útocích, přírodních katastrofách, v chudobě, zhoršení životního prostředí a při násilí páchaném na ženách a dětech.

Aby se svět mohl s těmito zdravotními hrozbami vypořádat,  musí vlády jednotlivých zemí spolupracovat. Výzva Světového dne zdraví může být naplněna tím, že státy budou investovat do posílení svých systému veřejného zdraví. Těmto požadavkům odpovídá novelizace mezinárodních zdravotních regulací, které vstupují v roce 2007 v platnost. Regulace poskytují mezinárodní právní rámec efektivnější ochraně zdraví.

 

Posílení globální zdravotní bezpečnosti odráží i 11.všeobecný program práce WHO na období 2006-2015, který identifikuje zdravotní bezpečnost jako klíčovou prioritu a podporuje integrovaný přístup společnosti v odpovědi na mimořádné situace. Světová zpráva o zdraví se v regionálním kontextu zaměřuje na epidemie a infekční onemocnění, přírodní i člověkem způsobené katastrofy, konflikty a  potenciální výzvy vyplývající z globálních změn, včetně  změn  klimatických.

 

Regionální úřadovna WHO pro Evropu a Česká republika spolupracují na zlepšení připravenosti zdravotního systému pro minimalizování zdravotních dopadů katastrof. Konkrétním příkladem je práce na plánování krizové připravenosti nemocnic a zdravotních služeb primární péče a záchranného systému.

 

Česká republika v kontextu programů WHO a při současném trendu ke komplexnímu pojetí bezpečnosti pokládá zvládnutí koordinované přípravy systému zdravotnictví za jeden ze základních pilířů bezpečnosti v jejím celospolečenském pojetí. V souladu s vývojem vztahu mezi bezpečnostní a zdravotní politikou připravila svůj rezortní národní program nazvaný „Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví České republiky“. V těsné vazbě na národní bezpečnostní legislativu je konkrétním cílem této Koncepce reálné naplnění stavu krizové připravenosti. Jde o takový stav, kdy je “systém orgánů veřejné správy, poskytovatelů léčebně preventivní péče, orgánů a zařízení ochrany veřejného zdraví a dodavatelů léčiv a zdravotnických prostředků schopen za mimořádných situací zajistit odborně způsobilými pracovníky zdravotní péči obyvatelstvu v rozsahu přiměřeném reálné situaci a na základě schválených postupů, a to při vnitřní i vnější operabilitě systému”.

 

Důraz je kladen na přípravu lidských zdrojů a podporu stálého zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva.

 

O hlavních rysech koncepce krizové připravenosti bude ministerstvo zdravotnictví informovat v souvislosti s přípravou nových zákonů jako jsou například zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotnickém zařízení.

 

 

Na základě podkladů WHO zpracováno Kanceláří WHO v ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.

 

Dle tiskové zprávy Kanceláře WHO v ČR

Autor: zpracováno redakčně