Organizace abecedně

Organizace pro pacienty A - J


Kategorie: organizace abecedně 
16.leden 2001
Nabízíme Vám abecedně řazený seznam humanitárních organizací sdružujících pacienty, zdravotně postižené a jejich příznivce. Veškeré kontakty, charakteristiky a internetové adresy !

Pro písmena K - P si klikněte zde:
Pro písmena R - T si klikněte zde:
Pro písmena U - Z si klikněte zde:

A

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
ADRA Sdružení usiluje o zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel ČR, rozvojových zemí a zemí, které potřebují pomoc. Peroutkova 570/83
158 00 Praha 5
02/525566 adra@
adra.cz
Ad Vitam Občanské sdružení. Podpůrná skupina pacientů trpících syndromem chronické únavy (CFS). Svým členů poskytuje podporu, rady a informace, kontakty na lékaře. P.O.Box 8
400 12
Ústí n.L.
  advitam@
seznam.cz
AKORD Občanské sdružení. Ke Karlovu 8
120 00 Praha 2
02/96189618 dsakord@
mbox.vol.cz
Alternativa Horní Lhota Regionální společnost vzájemné pomoci pro ochranu práv dětí. P. O. BOX 135
763 23 Horní Lhota
067/93849
(pouze vzkaz)
 
Alvalida Sdružení občanů při výchovném a vzdělávacím zařízení pro děti a mládež s více vadami. Komenského 87/3
460 01 Liberec 1
048/22672  
Anonymní Alkoholici   Na Poříčí 16
110 00 Praha 1
02/24818247  
ARCUS Pořádá rekondiční pobyty pro onkologické pacienty, prosazuje jejich práva, předvádí a prodává kompenzační a rehabilitační pomůcek. Panská 221
470 01 Česká Lípa
0425/24033  
ARCUS-
-ŽIVOT
Sdružení onkologických pacientů. Lidická 52
370 01 Č. Budějovice
038/59464  
Argo Společnost dobré vůle Zlín, která chrání zájmy dětí, zlepšuje životní podmínky postižených dětí i jejich rodičů. Morysův dům II/1276
tř. Tomáše Bati
760 01 Zlín
067/34562  
ARKADIE Společnost pro komplexní péči o postižené - chce provozovat rehabilitační, výchovné a vzdělávací zařízení pro fyzicky a mentálně postižené děti. U Nových lázní 1286/9
415 01 Teplice
0417/46048 brezna@
mbox.vol.cz
ASNEP Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Hábova 1571
155 00 Praha 5
02/597610  
Asociace muskulárních dystrofiků
Petýrkova 1953
148 00 Praha 4
02/7933777  
Asociace POLIO
Sdružení osob postižených následky dětské obrny.
nám.Sv.Čecha
14
101 00 Praha 10
02/7398755  
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
Zajišťuje, prosazuje, realizuje a chrání práva, zájmy a potřeby zdravotně postižených dětí (bez ohledu na druh postižení) a jejich rodičů.
Karlínské
nám. 12
186 03 Praha 8
02/24815915 arozpdcr@
braillnet.cz
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí regionální asociace Vlašimská
1922
256 01 Benešov
0301/23506  
Asociace zástupců pacientů Sdružení zástupců organizací, které si klade za cíl volit a delegovat společné zástupce pacientů do dozorčích rad nemocnic a zdr. pojišťoven. Sokolská 32
120 00 Praha 2
0603/720158  
AVAZ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených. Pomáhá zlepšit životní podmínky, hlavně těžce zdr. poškozeným, z oblasti silně zasažené exhaláty s odvoláním na ministerstva a příslušné odbory OÚ a MÚ. Dvořákova 2
405 01 Děčín 2
0412/527572  
Autistik Společnost pro pomoc mentálně postiženým. Kyselova 1189/24
182 00 Praha 8
02/8584141  
Autoklub invalidů v Praze
RNDr. Josef
Prokop
Baranova 30
130 00 Praha 3
02/6277791 ziv5464@
magnet.cz
AUXILIA Křesťanské sdružení pro pomoc zdravotně postiženým. Náhorní 6
182 00 Praha 8
02/6898556  

B

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
Bezpečná voda
Vodní záchranná služba
Cíle: Zvýšení bezpečnosti nejen u vody a na vodě, organizovat a provádět záchranou činnost, podílet se prevencí a výchovnými programy na snižování úrazovosti. Horáčkova 1208/11
140 00 Praha 4
02/4295052  

C

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
Centrum integrace dětí a mládeže Občanské sdružení má za cíl integrování a rozvíjení dětí a mládeže, zejména dětí handicapovaných. Základem činnosti jsou pedagogické aktivity v integrovaných skupinách a poradenské služby. Peckova 7
186 00 Praha 8
02/80232723  
Centrum samostatného života   viz Pražská organizace vozíčkářů    
Cesta zpět k člověku Občanské sdružení, které se snaží působit na integraci zdravých a zdravotně postižených dětí, mládeže a občanů prosazováním rovnoprávného a rovnocenného postavení. Vytváří podmínky pro začlenění těchto postižených do pracovního procesu. Čajkovského 13
130 00 Praha 3
02/6271982  
CONCORDIA Družstvo katolických věřících, které pečuje o invalidní a staré lidi v jejich bydlišti, provoz domovů pro důchodce a invalidy, pomáhá rodinám, osamělým matkám, dětem a dalším osobám v tísni, pomáhá v úsilí o překonávání závislosti na alkoholu, nikotinu. Jugoslávská 27
120 00 Praha 2
02/3016728  
CROCODILE
(CRohn COlitis DILEtants)
Občanské sdružení osob, zabývajících se problematikou Crohnovy nemoci a ulcerózní colitidy z hlediska pacienta, rodinného příslušníka či blízké osoby.
Jírovcova 24
370 04 České Budějovice
038/6353649 ccd@volny.cz
Česká asociace pro psychické zdraví   Ovenecká 35
170 00 Praha 7
02/377785  
Česká iniciativa pro astma
Sdružení usilující o zlepšení informovanosti veřejnosti i lékařů o astmatu.
Sokolská 31
120 00 Praha 2
  astma@
lfmotol.cuni.cz
Česká katolická charita Charita nechce nahrazovat, ale doplňovat státem poskytovanou soc. péči. Vrací se ke svému původnímu poslání, které jí bylo v uplynulých 40 letech znemožněno a v tomto smyslu ji lze chápat jako organizaci novou, i když vznikla na počátku 30. let. Vladislavova 12
111 37 Praha 1
02/24220599  
Česká společnost AIDS pomoc Poskytuje konkrétní pomoc lidem postižených AIDS. Snaží se jim vytvářet sociální zázemí, a nabízí psychologickou, právní pomoc i anonymní telefonické poradenství. Malého 3
186 21 Praha 8
02/24210956  
Česká společnost neslyšících   Karlínské
nám. 12
180 00 Praha 8
02/24218900
02/24816559
 
Česká společnost pro duševní zdraví Zabývá se sociální rehabilitací psychiatrických pacientů, problémy lidských práv v psychiatrii, podporou duševního zdraví a výchovou k němu, účastí na reformě péče o duševní zdraví. Zvonařova 5
130 00 Praha 3
02/6272140  
Česká unie neslyšících
Nezávislá dobrovolná, společenská a zájmová organizace, která prosazuje a hájí zájmy a práva neslyšících občanů v ČR.
Havlíčkova 3
110 00 Praha 1
02/2328900 deafunie@
mbox.vol.cz
Čs. rehabilitační společnost dr. Vojty
dr. Hana
Borská
Fetrovská 13
160 00 Praha 6
02/3114545  
Český červený kříž Národní společnost mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce na území ČR.
Thunovská 18
118 04 Praha 1
02/51104111
cck.hornych@
iol.cz
Český klub ohluchlých Nabízí poradenské služby pro osoby, které byly postiženy ztrátou sluchu v dospělém věku, docházkové kurzy odezírání pro ohluchlé, natočení kurzu odezírání na video apod. Radlická 56
150 00 Praha 5
02/534361   
Český paralympijský výbor
Vaníčkova 6
160 17 Praha 6
  
Český svaz hemofiliků
Trojická 4
128 00 Praha 2
  
Český TINNITUS KLUB
Klub šelestářů
Hájí zájmy občanů trpících šelesty, pomáhá jim překonávat jejich zdravotní potíže, usilovat o sociální rehabilitaci a zlepšení spolupráce s lékaři. Vytváří kluby v celé ČR, využívá zkušeností ze zahraničí, vydává potřebnou literaturu.
objekt
Federace
rodičů SP,
Hábova 1571
155 00 Praha 5
02/6517313  
Čtyřlístek Region. sdružení rodičů s handicapovanými dětmi. Nerudova
1041
735 81 Bohumín
069/6013434  

D

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
Daneta Region. družení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Nerudova
1180
500 01 Hr. Králové
049/31856  
Dětem zdraví Sdružení pro pomoc dětem trpícími alergickými a chronickými respiračními nemocemi. Usiluje o podstatné zlepšení jejich zdravotního stavu, přičemž těžiště činnosti spočívá v organizaci rekondičních pobytů pro děti i jejich rodiny v klimaticky vhodných oblastech. Spálená 4
110 00 Praha 1
02/24912030  
Dětské centrum 1990 Centrum zajišťuje komplexní zdravotně-výchovnou a sociální péči dětem a dospívajícím při zachování úzkého kontaktu s rodinou. Jeho program zahrnuje vybudování dvou denních stacionářů pro 24 dětí ve věku od 3 do 15 let (Uničov, Olomouc). Nedbalova 36
772 00 Olomouc-Topolany
068/5416976  
Diakonie a misie církve československé husitské Usiluje o změnu společenského vědomí ve vztahu k lidem postiženým, starým, sociálně slabým, bezdomovcům a všem, kdo se dostávají do tíživé situace. Diakonie se snaží o poskytnutí včasné a kvalitní pomoci. Wüchterlova 5
166 26 Praha 6
02/24311395
linka 33
 
Diakonie Apoštolské církve Diakonie hlásá evangelium a k tomu patří i praktická stránka, tzv. diakonie: služba lidem, zvlášť různým způsobem postiženým (např. mentálně, tělesně, lidem pod vlivem alkoholu atd.). ČSA 190
691 41 Břeclav
0627/333055  
Diakonie Českobratrské církve evangelické Posláním diakonie je zajistit odbornou péči o staré lidi (domovy odpočinku ve stáří, domy s pečovatelskou službou), opuštěné, osamělé (středisko křesťanské pomoci - zatím v Praze), nemocné a postižené (středisko pro děti a mládež s kombinovaným postižením). Sídlo:
Belgická 22
120 00 Praha 2

Pošta:
P.O.BOX 611
111 21 Praha 1

02/90053613  
Diana Region. sdružení rodičů a přátel handicapovaných dětí. Hřbitovní 47
466 01
Jablonec n.N.
0428/21808  
Dita Region. kruh rodičů a přátel handicapovaných dětí. Krymská 11
360 01 K. Vary
017/25171
017/3235040
 
Domov Farma Vrátenka Občanské sdružení, jehož cílem je zřízení a provozování nestátního Domova - Farmy pro lidi se středním mentálním postižením. Škrovád 119
538 21 Slatiňany
0455/83718  
DOMUS Sdružení občanů pro pomoc lidem postihovaným drogovou závislostí formou dlouhodobého pobytu v komunitním společenství s cílem normálního života bez drog. Revoluční 5
787 01 Šumperk
0649/213192  
DUHA Společnost pro integraci mentálně postižených, která zajišťuje trvalou (neústavní) péči v malých domovech a chráněných bytech, denní zařízení, chráněné dílny, záuční středisko, středisko přechodné krizové péče, sociální rehabilitaci, poradenství. Vršovická 66
101 00 Praha 10
02/747330  
Duha Trutnov Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou. Stacionáře, centra, nadace, projekty. P.O. BOX č. 11
541 01 Trutnov
0439/811601 spolecnost.
duha@
seznam.cz

E

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
Edukační centrum pro diabetiky
viz Svaz diabetiků ČR
Lázeňská 4
118 00 Praha 1
02/539420  
ELIM Křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii: věnuje se charitativní činnosti, péči o opuštěné děti, staré a nemocné, alkoholiky a narkomany, péči o duševně nemocné, o nezaměstnané; křesťanská psychoterapie na poliklinice, a křesťanská osvětová činnost. Janáčkova 47
397 01 Písek
0362/215109  
EXODUS Vlašim Sdružení křesťanské pomoci mládeži v krizi - stacionář, domov a linka důvěry pro mladé lidi v krizové situaci. Lidická 866
258 01 Vlašim
0303/44482  

F

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
Federace rodičů a přátel sluchově postižených
Hájí zájmy nedoslýchavých a neslyšících dětí a jejich rodičů. Usiluje o zlepšení lékařské péče, předškolního poradenství, úrovně vzdělávání a profesní přípravy a o zlepšení vybavenosti sluchově postižených pomůckami.
Hábova 1571
155 00 Praha 5
02/6517313
02/6517691
icfrosp@
bohemnet.cz
Federace rodičů a přátel sluchově postižených dětí
Kouřimská 3
130 00 Praha 3
02/67311884  
FIT ILCO ČR Dobrovolné občanské sdužení stejně postižených občanů - ileostomií, celostomií, urostomií. Stomici se velmi obtížně vyrovnávají s esteticku a společenskou újmou, potřebují znovu získat sebedůvěru a odvahu zapojit se. Na Balkáně 352/23
250 92 Šestajovice
02/7881955  
FOKUS Praha Sdružení pro péči o duševně nemocné. Usiluje o to, umožnit lidem s psychickými potížemi pracovní a sociální rehabilitaci, poskytnout jim příležitost k nalezení ztracené sebedůvěry a vrátit jim rovnoprávné postavení ve společnosti. Sdružení má statut zájmového a výrobního sdružení. Dolákova 24
181 00 Praha 8
02/8551205 novakp@
bbs.csp.cz
Fond ohrožených dětí ČR Občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem, tedy dětem vyrůstajícím v dětských domovech a jiných ústavech. Na Poříčí 6
110 00 Praha 1
02/260050  
Fórum vozíčkářů Sdružení osob pohybujících se na ortopedickém vozíku. Ivo Ostádal
Březová 175
500 03
Hr. Králové
049/41141 dosio@hk.
czcom.cz

H

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
HAIMA Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvroby. Snaží se získávat finance na nákup léků, přístrojů a vybavení léčebných zařízení, vč. transplantačních jednotek, a dále získávat dárce krve a kostní dřeně. Organizuje databanku a vstup do mezinárodního registru dárců. hematol. odd.
FN Motol
150 00 Praha 5
02/2853387
 
Handicap Lyceum Věnuje se problematice lidí se zdravotním postižením v oblasti vzdělávání a rekvalifikace. Plavecká 4
120 00 Praha 2
   
HANDICAP(?) Zlín Humanitární sdružení se sídlem ve Zlíně, které provádí aktivní sociální integraci jak ve vlastní členské základně, tak v širokém spektru veřejnosti. Využívá přitom bezprostřední možnost působení na značnou část zdravé mladé generace. Padělky 1367
760 01 Zlín
067/36411  
HELP Český klub nedoslýchavých. Tomanova 5
320 16 Plzeň
019/742??91  
Help me Sdružení na pomoc tělesně postiženým dětem v Plzni. Ivana Krislová
Žlutická 28
323 29 Plzeň
019/525174  
Hipo-rehabilitační společnost
  
Mauerova
1305
149 00 Praha 4
02/7913495
 
Hnutí humanitární pomoci Domov Caritas L. Janáčka 15
678 01 Blansko
0506/53821
0506/54148
 

I

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
IMMOBIL Sdružení klubů zdrav. postižených motoristů. Petra Křičky
24A
702 00 Ostrava
069/6520262  
Institut Eda Robertse Věnuje se poradenské činnosti a provozu vzdělávacího zařízení pro zdravotně postižené. Milánská 471
109 00 Praha 10
02/7864091  
ISIS Sdružení pro pomoc dětem bez domova, které poskytuje humanitární pomoc dětem z dysfunkčních a afunkčních rodin, umístěných v ústavních zařízeních, v oblastech kulturně-společenského, materiálně-technického a zdravotně-rekreačního zabezpečení. Brandlova 5
779 00 Olomouc
068/5431935  
IZAP Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže - zabývá se kulturní, ozdravnou, cestovatelskou a sociální péčí o mentálně a jinak postižené děti a mládež. Pomocná škola internátní Zlín
760 01 Lazy 3695
067/7210472  

J

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
Já - člověk
Self-advocacy: mentálně postižení dospívající a dospělí lidé sami organizují setkání a aktivity, jimiž se chtějí stát řádnou součástí normální společnosti. Pokoušejí se formulovat své názory, požadavky a přání a být co nejvíce nezávislí.
Jerevanská 4
100 00
Praha 10
02/72742162    
JAKOP Jablonecký klub onkologických pacientů, jejich rod. příslušníků a přátel, který usiluje o zlepšení resocializace, rehabilitace a zvyšování fyzické i duševní kondice pacientů, již prodělali onkologickou léčbu, nebo se právě léčí. Na výšině 15
466 01 Jablonec nad Nisou
0428/  

 

Autor: zpracováno redakčně