Aktuality

Kurz o novinkách v oboru ARIM


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
05.listopad 2018

Vzdělávací kurz ve spolupráci ČLK, ČSARIM a Medical Services Mladé fronty proběhl za  účastí intenzivistů a anesteziologů koncem října 2018.  Kurz zahájil prof. Cvachovec , předseda ČSARIM a odborný organizátor akce.

Ústřední témata byla vždy podkladem k živým diskusím.

- Dlouhodobý žilní vstup do centrálního žilního systému typu PICC (periferně zavedenými centrálními žilními katétry) a midline je pro pacienty nárokován stále častěji – k chemoterapii, k dlouhodobé parenterální výživě, v následné intenzivní péči. Vyžaduje vybavení, navigaci , systematickou prevenci infekce i v domácích podmínkách u vysoce rizikových pacientů. Velmi aktivně se metodám věnuje tým KARIM VFN v Praze; téma má již své publikace, monografie, doporučené postupy i odbornou společnost ČLS JEP za vedení prof. Charváta. Rozšiřuje dovednosti i u nelékařských zdravotnických pracovníků, má vzestupné počty výkonů i úspěchů (referoval prof. Michálek).

- ERAS ( Enhanced Recovery after Surgery) je akronym pro personalizaci a účinnou, cíleně podporovanou perioperační strategii motivace, přípravy, sledování, analgetizaci zejména u rizikových pacientů. Zahrnuje prehabilitaci, týmovou volbu nejvhodnější taktiky timingu, správnou pooperační analgezii, prevenci deliria, zkrácení doby pobytu v intenzivní péči i hospitalizace.  Zmírňuje celkovou zátěž, psychické vykolejení; je mezinárodní výzvou, která má velkou podporu i u nás.(doc. Vymazal).

- IP a DIOP se staly akronymy pro nově zaváděný systém následné intenzivní péče a dlouhodobé ošetřovatelské intenzivní péče. Je výzvou současné doby pro budoucnost. Záchranná medicína nahrazuje úspěšně kriticky ohrožené, selhávající životní funkce. Nicméně 15 – 20 % křehkých pacientů, polymorbidních a v pokročilém věku musí však plynule pokračovat v intenzivní péči déle k psychosomatické revalidací, rekondici a k dosahování subjektivně přijatelného tzv. HR QoL / Health Related Quality of Life). Je třeba dále doplňovat systém k tomu určených pracovišť, jeho síť i nová názvosloví, kvalitní metodická doporučení pro přípravu týmů, i systém úhrad (přednesla doc. Drábková).

- Sepse je stále významnou odbornou hrozbou s vysokou morbiditou a a jen velmi pozvolna se snižující mortalitou, i když se celosvětově vytvořily balíčky, důrazně doporučující časný záchyt a okamžité účinné postupy, rozhodující o přežití a prognóze. Ke klinickým známkám, často až larvovaným a poměrně pozdním se nyní připojují nové možnosti časných varovných markerů až z molekulární úrovně. Jejich soubory mají diagnostický a prognostický význam, sledují účinnost nasazené léčby. Laboratorní připravenost je rozličná, navíc jsou metody nákladné. Přesto je třeba nové markery, pohotově zpřesňující klasické monitorování hladin např. CRP a prokalcitoninu postupně převést z klinického výzkumu do klinické praxe (Dr Helán).

- Anestezie a dětská perioperační péče je trvalá intra- a interdisciplinární výzva, nyní obzvláště důrazná. Možný dlouhodobý vliv podaných inhalačních anestetik na vývoj mozku a na mentální funkce u dětí do 3 let jejich věku je stále v ohnisku velmi pozorného pokusného i klinického výzkumu. Kvalitní perioperační a intenzivní péči je třeba neustále zdůrazňovat zejména mimo centrové umísťování malých rizikových pacientů k výkonům, považovaným za relativně krátké a snadné. Téma je pozorně sledováno i mimo ryze oborový a zdravotnický rámec; požadují se odborné znalosti i dovednosti i systém péče, které se pro děti v jejich velkém časovém i fyziologickém psychosomatickém vývoji optimálně a konkrétně uplatní. (doc. Mixa).

- Eutanázie je stále středem pozornosti a to i mimo medicínu, bioetiku a dosavadní legislativní ukotvení. Mnohovrstevná současná společnost má nepřesné, neúplné a často zavádějící představy o pojmech, spojených s eutanázií, s asistovanou sebevraždou, s předem vyslovenými přáními, s autonomií, s terminálními stavy, s analgetickými možnostmi a s možnostmi paliativní medicíny a péče.

Rovněž zaznělo, že je  nutno rozšířit kvalitní povědomí o zahraničních modelech a jurisdikci, o multikulturním zázemí pacientů, o zkušenostech, o nevhodných tendencích přesunout odpovědnost a aktivity na medicínu a na lékaře jako profesní kategorii i jednotlivce. Jsou třeba podstatně hlubší, širší a zodpovědně vedené diskuse na všech úrovních před unáhlenými a zkreslujícími zjednodušeními (prof. Ševčík).

Dle doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc.

Autor: MUDr. Olga Wildová