Medicína

XXV. sjezd České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
07.říjen 2018

Sjezd odborné společnosti ČSARIM (České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny) byl svým multitématickým, multidisciplinárním a až nadčasovým pojetím, rozsahem s přítomností více než 1100 účastníků vskutku jubilejní. Uskutečnil se ve dnech 3. – 5. října 2018 v Kongresovém centru v Praze. Byl i zkouškou pro kongres Světové federace společností anesteziologů – WFSA, jehož pořádáním byla ČSARIM ve vítězné konkurenci pověřena pro rok 2020. Kongres se zaměřil na současná témata v anesteziologii a v intenzivní medicíně u nás a v evropské i světové oborové problematice a rozšířil je o komplementární problematiku. Soustředil lékaře i oborové nelékařské zdravotnické pracovníky, především sestry z KARIM/ARO i JIP i z další rozvíjející se intenzivní péče – na NIP, DIOP, i v domácí intenzivní péči.

 

Hlavními tématy odborníků, přednášejících z konziliárních a z pomáhajících oborů, klinických farmakologů a farmaceutů, algeziologů, právníků, bioetiků byly současné novinky i rozpory, nová metodická opatření ve světě i u nás. Doplňovaly je postery s originálními sděleními;  z nich byly oceněny práce medicínských kombinovaných týmů i práce sesterské společným elektronickým hodnotícím referendem účastníků.

Jednání se soustředila na nová, celosvětově přijatá metodická doporučení, na metaanalýzy s inovacemi poznatků a postupů, na význam prehabilitace a doplnění železa před operačními výkony a intervencemi, na řešení krvácení ohrožujícího život, na nové statistické systémy a získávané údaje cestou UZIS, na celkovou problematiku a vzdělávací témata zejména mladých lékařů, zejména v celoevropsky přijatých, akreditovaných specializačních systémech.

V novinkách zazněla kromě tradičních titulů zejména validní prognostika, a její markery, bezpečnost pacientů, medicínsko legislativní témata o psychické kompetenci v intenzivní péči a v informovaných souhlasech z pohledu anestezie a sdílené komunikaci s indikujícími a operujícími kolegy. Významné bylo téma nových skupin léků, jejich interakcí – pozornost byla věnována novým antidiabetikům, antidepresívům, DOAC a kombinovaným analgetickým pooperačním směsím.

Současný odborný zájem narůstá směrem na  ovlivnění mozku, mentálních funkcí po celkové anestezii, při dlouhodobé analgosedaci; soustřeďuje se na sledování všech projevů, včetně deliria, posttraumatické stresové choroby, deklinace mentální úrovně pacientů staršího věku, na vývoj mozkových funkcí u dětí po celkové anestezii, na ketamin a další možné neuromodulátory apod. Středem zájmu je nejen bezpečnost pacientů, ale i ošetřujících – na operačních, intervenčních sálech i na lůžkách intenzivní péče. Komunikace, rozhodování o léčbě, paliativní intenzivní péče, novinky v přednemocniční neodkladné péči, v algeziologii a zkušenosti i zážitky lékařů, pracujících v zahraničních misích byly výborným doplněním kongresu.

Už tradičně se zařadila úvodní Lemonova přednáška zkušeného a moudrého klinického pracovníka na nadčasově pojaté, všem blízké a srozumitelné téma (prim.MUDr. I. Herold, ARIO Mladá Boleslav). O budoucí technologie s umělou inteligencí hovořil MUDr Š. Trenkler ze Slovenska, téma „pozitivní lídr“ představil Jan Muhlfeit z Prahy.

Sekce zařazuje vždy i širší přednášku pozvaného odborníka oboru, který přináší svým dlouhodobým pobytem v zahraničí na významném výzkumném i akademickém pracovišti nové, často odlišné a motivující pohledy. V tomto jubilejním ročníku přednášel  Ass. prof. MUDr Tomáš Drábek, PhD., (Safar Resuscitation Center a UPMC Pittsburgh)  na téma experimentálního i zahajovaného klinického výzkumu nových terapeutických možností prezervace mozku při traumatických až akutně exsanguinačních inzultech mimo nemocnici. Na proběhlém kongresu byl slavnostně oceněn jmenováním Osobností roku.

Program byl doplněn i téměř futurologickým problémem – transplantace mozku – respektive v opačném a správném pojetí celého těla na hlavu a mozek – přednášející kolegyně referovaly o stavu ve světě i o eticko - legislativních fenoménech, které uvedené myšlenky – vize i aktivity přinášejí (prim. MUDr. E. Kieslichová- IKEM, MUDr. R. Černá-Pařízková, KARIM Hradec Králové).

Maraton mnoha sekcí doplňovala výstava – technická, s produkty výživy, s léky, s knihami a prodejní výstava hlavních vydavatelských institucí s učebnicovými tituly i s mnoha monografiemi našich odborníků.

Na webu ČSARIM budou uvedeny uvolněné přednášky ke stažení, budou uvedeny i pokřtěné odborné knihy a oceněné publikace, oceněné postery přednášky lékařů i sester. Program byl zakončen společenským večerem v Obecním domě.

Jubilejní kongres byl velice úspěšný po všech stránkách a stal se výzvou pro světovou odbornou veřejnost pro rok 2020.

 

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

 

Autor: MUDr. Olga Wildová