Dotazy na VZP

Dotaz pro VZP – pojištění cizinců


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
14.červen 2018

Jaké zdravotní pojištění mají v ČR cizinci z mimoevropských zemí, kteří zde pobývají, resp. pracují? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Cizinci ze země mimo EU jsou povinni předkládat při žádosti o vízum či o prodloužení pobytu doklad o cestovním zdravotním pojištění. Tím dokládají zajištění úhrady nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním, včetně nákladů spojených s repatriací do státu, jehož cestovní doklad vlastní. Musí to ale být pojištění od řádné pojišťovny, která má licenci na pojištění léčebných výloh při pobytu v zahraničí, nikoli úrazové, odpovědnostní či jiné pojištění. Musí také obsahovat asistenční službu, která komunikuje se zdravotnickým zařízením a garantuje úhradu.

Podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky se za doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů rozumí doklad, kterým cizinec prokazuje pojištění kryjící náklady na nutnou a neodkladnou zdravotní péči čerpanou po dobu jeho pobytu na území, včetně nákladů spojených s repatriací, s pojistným krytím alespoň 1 500 000 Kč (60 000 eur).

Je-li o vízum k pobytu nad 90 dní žádáno na území ČR nebo v případě žádosti o prodloužení doby pobytu na území ČR, musí mít cizinec cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče, které bylo uzavřeno u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR. Z tohoto pojištění nesmí být vyloučena preventivní ani dispenzární zdravotní péče ani zdravotní péče související s těhotenstvím pojištěné matky a porodem jejího dítěte. Pojistná smlouva také nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným.

Při pobytu do 90 dnů je třeba prokázat, že cizinec má dostatečné a platné cestovní pojištění pokrývající veškeré náklady, které by mohly nastat v souvislosti s repatriací ze zdravotních důvodů nebo v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí, pohotovostní nemocniční péčí nebo úmrtím. Minimální pojistné krytí je 30 000 eur.

Komerční zdravotní pojištění si cizinec může v ČR uzavřít u řady pojišťoven – musí ale jít o pojišťovny, které mají příslušnou licenci. Seznam řádných pojišťoven a zprostředkovatelů je veřejně přístupný na webu ČNB. Jednou z nich je dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny – Pojišťovna VZP, a. s. Poskytuje několik typů zdravotního pojištění cizinců, včetně pojištění komplexní péče, což je produkt prakticky shodný s veřejným zdravotním pojištěním. Zdravotní pojištění cizinců u Pojišťovny VZP splňuje veškeré podmínky zákona o pobytu cizinců na území ČR a je samozřejmě uznáváno cizineckou policií. Nesplnění povinnosti mít zdravotní pojištění může být nejen důvodem k pokutě při kontrole, ale i důvodem ke zrušení platnosti vydaného oprávnění k pobytu na území ČR.

Doklad o zdravotním pojištění se nevyžaduje, pokud jsou náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem. Může se také jednat o cizince, který je pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., tedy stejně jako běžný občan. Takto pojištěn může být cizinec ze zemí mimo EU, má-li v ČR trvalý pobyt (či se jeho pobyt považuje za trvalý – např. žadatelé o mezinárodní ochranu a jejich děti narozené na území ČR), nebo je-li zaměstnán u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR. Vybrat si pak může kteroukoli z českých zdravotních pojišťoven a ta ho vybaví svým průkazem pro cizince pracujícího nebo bydlícího v ČR.

 

www.vzp.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová