Zajímavosti

Psychická nemoc už není pro Čechy tabu (průzkum)


Kategorie: Aktuality Zajímavosti 
12.červen 2018

Schizofrenie patří mezi nejzávažnější psychická onemocnění, kterým podle odhadů odborníků trpí přibližně 1 % populace. Nejnovější průzkum spolku Revenium na vzorku 500 respondentů se zaměřil na zjištění, jaký postoj k nemoci zaujímají osoby, které o ní mají povědomí či se setkaly s nemocným ve svém okolí. Téměř všichni respondenti uvedli, že nemoc nepovažují za překážku v přátelství (86 %), a více než polovina (58 %) dotázaných nevidí problém také v soužití ve společné domácnosti.

Z průzkumu dále vyplynulo, že nemocný trpící schizofrenií by jako kolega na pracovišti nevadil 68 % dotázaných a 81 % respondentů nepovažuje za problematické žít s nemocným v sousedství. Téměř všichni dotázaní uvedli, že by nemocným měl být umožněn plnohodnotný život včetně výkonu povolání a zajištěna nejlepší dostupná péče.

Pod pojmem schizofrenie rozumíme skupinu závažných duševních nemocí, jejichž společným znakem je výrazné narušení psychických funkcí. Charakteristické jsou poruchy myšlení, vnímání, vůle, pozornosti a afektivity.     V důsledku toho dochází k nepřesnému vnímání a zpracování reality, k mylným interpretacím okolního dění, k potížím při odlišení skutečnosti od vlastních představ, a tím sekundárně i k neadekvátnímu chování. Hlavními projevy jsou například bludy, poruchy vnímání – halucinace, vnější agrese, přecitlivělost, deprese, sebevražedné chování, uzavřenost nebo sociální izolace.

„Schizofrenii si veřejnost spojuje především s projevy agrese vůči okolí, tyto projevy však můžeme účinně ovlivňovat. Za hlavní výzvu považuji léčbu negativních symptomů schizofrenie, které nejsou tak viditelné. Projevují se celkovou uzavřeností, sociální izolací a neschopností pacienta vyznat se ve složitosti dnešního světa, ale také obstarat si základní životní potřeby. Celý den například stráví v lůžku bez chuti vyvíjet jakoukoliv aktivitu,“ vysvětluje předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP a zástupce přednosty Psychiatrické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Doc. MUDr. Martin Anders.

Probíhající reforma psychiatrické péče si klade za cíl modernizovat systém péče o nemocné, podpořit rozšíření ambulantní a akutní lůžkové péče a zajistit dostatek finančních prostředků na poskytování zdravotně-sociálních služeb psychicky nemocným přímo v jejich domácnosti.

Spolek Revenium usiluje o návrat pacientů, a to nejen s psychickým onemocněním, do běžného života tak, aby byli schopni pracovat a vést běžný život.  Pro tuto neziskovou organizaci, mezi jejíž zaměstnance patří z 90 procent právě handicapovaní lidé, je důležité, aby nikdo kvůli svému zdravotnímu znevýhodnění nemusel marnit svůj talent, ale naopak ho mohl rozvíjet, ať už v zaměstnání či podnikání. Pouze ten klient, který je včas a dobře diagnostikován a dostane se mu vhodné léčby, má šanci na brzký návrat k normálnímu životu, studiu či pracovnímu uplatnění. Spolek spolupracuje s mnoha zaměstnavateli, kteří umí pracovat s handicapovanými lidmi a považují jejich zaměstnávání za velmi přínosné. Dle TZ.

www.revenium.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová