Hubnutí - obezita

Evropský den obezity (EDO) - 19. května 2018


Kategorie: Hubnutí - obezita Aktuality 
19.květen 2018

Obezita je chronická nemoc, která může do roku 2025 ohrožovat více než 50 % populace na celém světě. Ještě smutnější skutečností je nárůst obezity v dětském věku. Obezita je přímo spojena s řadou chorob, mezi nejvážnější a nejčastější patří diabetes 2. typu, kardiovaskulární onemocnění a také některé typy rakoviny. Uvádí se, že obezita způsobuje nebo ovlivňuje více než 30 různých onemocnění, jimž by bylo možné předejít. Léčba obezity a doprovodných nemocí pak vlády evropských států přichází na 70 miliard euro ročně, započíttají-li se i finanční ztráty způsobené nemocenskými platbami nebo invaliditou.

Celoevropská iniciativa – Evropský den obezity chce podpořit aktivní přístup občanů k problému narůstající nadváhy a obezity a zapojit do ní lékařské, lékárnické i pacientské skupiny   Evropská organizace pro studium obezity  (EASO) organizuje tento den již podeváté, jak zaznělo na TK České obezitologické společnosti JEP v květnu 2018.

Problémům dispenzarizace a léčby obézních pacientů v ČR se věnoval prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Obezity u nás nepřibývá, ale přibývá jejích komplikací. Počet obézních od roku 2008 se ustálil, ale dá se hovořit spíše o epidemii komplikací obezity. Obézní pacienti nejsou stejní, vyžadují různou léčbu i dispenzarizaci. Všichni by měli být fyzicky aktivní a měli by být léčeni hlavně pro své komorbidity.

Léčbě by se měli věnovat především praktičtí lékaři a jen vyšší stupně obezity centra. Mnohem snadnější je dnes léčba obézních diabetiků, je totiž mnoho antidiabetik, po kterých klesá i hmotnost. .Nedořešená je stále problematika léčby extrémně obézních (minimálně 1x týdně je přijímán v českých nemocnicích pacient nad 200 kg s mnoha závažnými onemocněními. Nemocnice nejsou technologicky  pro tuto péči připraveny. MZ již ale přislíbilo řešení.

O telemedicíně v léčbě obezity hovořil MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. Pod pojmem telemedicína si lze představit propojení chytrých telefonů, hodinek nebo náramků monitorujících pohybovou aktivitu event. glukometrů, tonometrů apod. Je nepochybné, že pacient, který se monitoruje je úspěšnější než ten, který sice perfektně „spolupracuje“, ale data zaznamenaná nemá.

Hlavním cílem telemedicíny je sběr dat, jejich vyhodnocení a umožnění modifikace postupu na základě výsledků. Ačkoliv je snaha o automatické zpracování dat a různých chytrých algoritmů pro různé terapeutické metody, pro proces hubnutí zatím neexistuje efektivní SW, který by vedl obézní pacienty ke snižování hmotnosti. Jedním z důvodů je to, že s obezitou jsou spojena další onemocnění (cukrovka, vysoký krevní tlak, kardiovaskulární onemocnění, onemocnění pohybového aparátu), která individualizují nejen cíle léčby, ale především terapeutické postupy.

V současné době je využíván portál www.casprozdravi.cz, který je zdarma pro pacienty, kteří zde monitorují svůj jídelníček, hmotnost, ale i např. krevní tlak, glykémie s možností psaní komentářů od NT. Výzkum pak probíhá v rámci OPPR, kde 1. LF UK je řešitelem pro vývoj SW – prediktor hmotnosti – www.prediktorhmotnosti.cz , který bude schopen predikovat na základě vstupních dat (věk, přidružená onemocnění atd.) a naplánovaného redukčního režimu (dieta a pohyb) změnu hmotnosti v horizontu týdnů.

Pro většinu obézních pak bude překvapením, že reálný pokles bude nižší, než deklarují mnohé „zaručené“ postupy, ale budou reálné na základě trénovacích dat a reálných redukčních režimů. Prediktor má ambice se inteligentně učit na dalších ověřených datech a tím zpřesňovat své prognózy.

Úlohu psychologa a internetu v řešení problematiky obezity zdůraznila PhDr. Iva Málková. Zavádějící jsou nevědecké přístupy k řešení problematiky obezity. Obezita přináší jak problémy pro zdraví jednotlivce a společnosti, tak i problémy ekonomické pro celý zdravotnický systém. Mnoho lidí se bohužel neřídí radami seriózních přístupů k terapii obezity, ale podléhá laickým nabídkám „obchodníků s hubnutím“, které vedou často ke střídání etap nesmyslné redukce váhy s etapami nekontroly a přejídání se, což se negativně odráží na jejich tělesném, ale i psychickém stavu.

Navíc se následkem různých nevědeckých přístupů lidé uchylují k alternativním výživovým směrům a dietám, zužuje se výběr potravin při vytváření jídelníčku, což přispívá ke vzniku zdravotních problémů i nových poruch příjmu potravy typu ortorexie apod.

Psychologové pojímají obezitu šířeji než  je obvyklá definice zmnožení tukové tkáně. Jde často o poruchu v myšlení a emocích, které vedou k nevhodnému chování. Problematika hubnutí a nabírání pak odčerpává hubnoucím většinu životní energie. Terapii obézních nelze zredukovat na předpis pravidel chování, aniž bychom vzali v potaz dopad na kvalitu jejich života.

Změna může být trvalá, pokud je spojena s pozitivními emocemi a ne s utrpením. Jako jeden z nejefektivnějších směrů pro dosažení trvalých změn v chování, emocích a myšlení se ukazuje kognitivně-behaviorální terapie (KBT) a přístupy mindfulness (všímavosti). Tento přístup se může realizovat nejen ve skupinových kurzech snižování nadváhy či při individuální terapii ale i pomocí internetu. Dalším faktorem důležitým pro udržení změny je dlouhodobá podpora, kdy může být efektivním pomocníkem právě internet.

Internet může rovněž pomoci při malých nákladech ke zvyšováni nutriční gramotnosti veřejnosti a dále může díky pravidelnému kontaktu s uživateli přispívat k dlouhodobému udržení změny. Též vzájemná podpora uživatelů je velmi efektivní. V současnosti probíhá na stránkách Stobklubu projekt Výzva 52 vycházející z cílů Evropského dne obezity. Cílem projektu je díky každotýdenní výzvě v podobě videa, blogů, článků a diskusí jak naučit pacienty, že i malá změna je změnou a postupnými krůčky je možné se dopracovat  k zvýšení  tělesné a psychické kondice a k redukci váhy. Tento internetový program se zaměřuje nejen na to, co lidé jedí, ale také jak jedí a proč jedí. Zvládání emočního jedení je totiž stejně tak důležité jako získávání nutričních znalostí.

Projekt, kterého se zúčastnilo zatím 28 000 uživatelů, navazuje na velmi úspěšný projekt z r. 2017 Prožij rok zdravě, do kterého se zapojilo cca 80 000 uživatelů STOBklubu. Podrobné výsledky jsou k dispozici u autora. V těchto dnech  byl tento internetový program  oceněn Evropskou asociací EASO (European Association for the Study of Obesity) jako nejlepší edukační projekt pro laickou veřejnost.

Evropský den obezity: www.europeanobesityday.eu; Evropská asociace pro studium obezity (EASO) www.easo.org; a Světové zdravotnické organizace www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity . Činnosti lze sledovat také na Twitteru (@EOD2018 a #EOD2018) a na Facebooku https://www.facebook.com/EObesityD/ . Podrobnosti o ocenění EOD EASO je k dispozici na https://www.europeanobesityday.eu/get-involved/european-obesity-day-awards/. Aktivity České obezitologické společnosti ČLS JEP k Evropskému dni obezity (www.obesitas.cz) Dle TZ.

www.obesitynews.cz 

www.cls.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová