Novinky ze zdravotnictví

Spolupráce České lékařské společnosti JEP s pacienty


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
29.leden 2018

Česká lékařská společnost J.E. Purkyně zřídila od 17. ledna 2018 „Kontaktní středisko pro podporu spolupráce občanů, pacientských organizací a odborných společností ČLS JEP". Kontaktní středisko (KS) bude občanům poskytovat informace a konzultace a pořádat společné akce. Zřízení KS bylo iniciováno Pracovní skupiny ČLS JEP pro zdravotní gramotnost. Služby KS poskytuje na základě pověření ČLS JEP Ústav pro zdravotní gramotnost, z.ú.

Posláním KS pro je zvyšování zdravotní gramotnosti občanů, pacientů i pacientských skupin formou zprostředkování kvalifikovaných informací podávaných představiteli jednotlivých odborných lékařských společností. Předpokladem zvyšování zdravotní gramotnosti je především identifikace důvěryhodného zdroje zdravotně relevantních informací. Takovým zdrojem je v našich podmínkách především ČLS JEP. KS bude shromažďovat dotazy a připomínky občanů týkající se péče o zdraví, prevence nemocí a podpory zdraví a reagovat po konzultacích se zástupci odborných společností. Předpokládáme, že ČLS ve spolupráci s ÚZG budou na určitá období vyhlašovat specifická zdravotnická témata, k nimž budou moci směřovat dotazy a na tato témata se uskuteční setkání a semináře. Kontaktní středisko, bude sídlit v Lékařském domě ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2.

Provozovatel KS, Ústav pro zdravotní gramotnost, z.ú., byl založen počátkem roku 2016 během přípravy Akčního plánu programu Zdraví 2020. Bezprostředním podnětem pro zřízení ÚZG byly neuspokojivé výsledky ČR v šetření úrovně zdravotní gramotnosti ve srovnání s dalšími zeměmi EU, zapojenými do mezinárodního výzkumného projektu. Zatímco respondenti v zemích EU vykazovali v průměru nízkou úroveň zdravotní gramotnosti v necelých 50% dotazovaných v ČR to bylo téměř 60%.

V lednu 2017 ÚZG uspořádal ve spolupráci s Kanceláří WHO 1. národní konferenci o zdravotní gramotnosti, Jako vhodnou formu potřebné spolupráce na národní úrovni účastníci konference navrhli Alianci pro rozvoj zdravotní gramotnosti a jejíž organizační a informační základnou se stal Ústav pro zdravotní gramotnost. Základním posláním Aliance je rozvíjet komunikaci mezi občany a pracovníky veřejné správy, mezi pacienty a pracovníky ve zdravotnictví i mezi všemi, kteří se snaží společně vymezovat hlavní problémy v oblasti zdravotní gramotnosti a nacházet užitečná východiska.

V říjnu 2017 UZG, Kancelář WHO v ČR, ČLS JEP a UZG zorganizovali Česko-rakouské kolokvium na téma vztahu zdravotní gramotnosti a zdravotní politiky. Hlavním závěrem kolokvia bylo doporučení, aby se zdravotní gramotnost stala nedílnou součástí zdravotně politické agendy.

Věříme, že zřízením „Kontaktního střediska pro podporu spolupráce občanů, pacientských organizací a odborných společností ČLS JEP" se občanům dostane potřebné, kvalifikované informace od předních odborníků z řad ČLS JEP. Dle TZ.

 

info@uzg.cz

www.uzg.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová