Medicína

Duální léčba přípravkem Pradaxa® má méně závažných krvácení


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
10.listopad 2017

Výsledky klinické studie RE-DUAL PCI™ zkoumající antikoagulaci duální léčbou pomocí přípravku Pradaxa® (dabigatran-etexilát) bez užití aspirinu u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (FS), kteří podstoupili perkutánní koronární intervenci (PCI) a implantaci stentu, prokázaly výrazně nižší míru závažných či klinicky významných nezávažných krvácení u duální léčby přípravkem Pradaxa® ve srovnání s triple terapií s warfarinem.

Obě dávky přípravku Pradaxa® byly schváleny regulačními orgány po celém světě pro prevenci CMP u pacientů s FS. Výsledky byly prezentovány na ESC Congress 2017 a současně zveřejněny v časopise New England Journal of Medicine.

Přibližně 20 až 30 % pacientů s FS, kteří pravidelně užívají orální antikoagulancia (OAC) ke snížení rizika CMP vyvolaného FS, trpí současně ischemickou chorobou srdeční a jejich stav může vyžadovat PCI a implantaci stentu k zajištění lepšího průtoku krve do srdce. Silné antitrombotické způsoby léčby, jako je triple terapie s warfarinem a dvěma protidestičkovými léky, jsou spojeny s vyšší mírou krvácení u těchto pacientů. Během klinické studie RE-DUAL PCI však byl testován alternativní léčebný postup, tedy duální léčba přípravkem Pradaxa® a jedním protidestičkovým lékem, aniž by byl podáván aspirin.

Studie se účastnilo 2 725 randomizovaných dospělých pacientů, kteří podstoupili PCI s implantací stentu (plánovaných nebo těch, u nichž došlo k akutnímu koronárnímu syndromu), ze 414 zdravotnických zařízení v 41 zemích po celém světě.

Primárním bezpečnostním cílem 30měsíční studie bylo dosažení neinferiorního času do prvního závažného krvácení, jak jej definuje ISTH, nebo do klinicky významného nezávažného krvácení. Klíčový tromboembolický cíl byl složený cíl dosažení neinferiorního času do úmrtí, první trombotické příhody (infarktu myokardu, CMP nebo systémové embolie) a neplánované revaskularizace.

Perkutánní koronární intervence (PCI) představuje medicínský zákrok, při kterém se pomocí stentů rozšiřují ucpané koronární tepny v srdcích pacientů trpících ischemickou chorobou srdeční. Tento zákrok se provádí za účelem zlepšení průtoku krve do srdečního svalu. V Evropě žije přibližně 2 miliony pacientů s FS trpících zároveň ischemickou chorobou srdeční, kterých by se tento zákrok mohl týkat.

Pacienti s FS, kteří podstoupili PCI s implantací stentu, jsou vystaveni zvýšenému riziku vážných zdravotních komplikací způsobených krevními sraženinami, jako jsou například CMP, systémová embolie, infarkt myokardu, trombóza stentu nebo dokonce úmrtí. Antitrombotická léčba je v tomto případě nutností, aby se snížilo riziko tvorby krevních sraženin a navazujících komplikací.

Kombinování duální protidestičkové léčby s antikoagulací bylo doposud největší výzvou, protože při ní docházelo k četným krvácením. Vyřešení tohoto problému je hlavním cílem výzkumu v této oblasti.

Pradaxa® je jediným zástupcem nové generace perorálních antikoagulancií se schválenou reverzní látkou. Praxbind® (idarucizumab) je schválen v EU i USA pro dospělé pacienty léčené přípravkem Pradaxa®, kteří vyžadují rychlé zrušení antikoagulačního účinku v případech urgentních operací/urgentních zákroků nebo život ohrožujícího či nekontrolovaného krvácení. Dle TZ.

 

 

www.boehringer-ingelheim.com

Autor: MUDr. Olga Wildová