Medicína

Dotaz pro VZP – náhrada škody při nehodě


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
09.srpen 2017

Zdravotní pojišťovna mě vyzvala k náhradě škody z důvodu mnou zaviněné dopravní nehody přesto, že si řádně platím pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Postupuje zdravotní pojišťovna správně?

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 

Postup zdravotní pojišťovny je správný. Její nárok na náhradu škody vychází z ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, kde se říká, že zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů na hrazené služby, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči jejímu pojištěnci.

Z dotazu je zřejmé, že jste zavinil dopravní nehodu (tudíž jste porušil některá ustanovení zákona o pravidlech silničního provozu), při níž byl zraněn náš pojištěnec. Zdravotní pojišťovna je o tom informována na základě tzv. oznamovací povinnosti jednak příslušným zdravotnickým zařízením a jednak orgány činnými v trestním řízení nebo správním orgánem (např. Policií ČR).

Při uplatňování náhrady škody podle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla má poškozený (zde je třeba rozumět "pojištěný", tedy vy jako viník dopravní nehody) právo uplatňovat svůj nárok na plnění u příslušného pojistitele – smluvní komerční pojišťovny, s níž uzavřel pojištění motorového vozidla, tzv. povinné ručení. O plnění ze strany pojistitele k náhradě škody, kterou způsobí pojištěný (řidič) při dopravní nehodě, přitom nejsou pochybnosti; samozřejmě jsou-li splněny všechny smluvní podmínky.

Podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uplatňuje regresní náhradu z pojistného plnění i příslušná zdravotní pojišťovna, i když ta má právo na výběr, zda uplatní svůj zákonný nárok vůči řidiči, který způsobil dopravní nehodu, nebo u příslušné komerční pojišťovny.

Problém nastává, pokud pojistitel viníka dopravní nehody nereaguje z nějakého důvodu na výzvu zdravotní pojišťovny k náhradě škody nebo ji v zákonné době neuhradí. Potom má zdravotní pojišťovna z důvodu možného promlčení jejího nároku na náhradu škody právo řešit věc v občanskoprávním řízení u příslušného soudu. Je tedy nucena vyzvat přímo i viníka předmětné dopravní nehody k náhradě škody. Aby se předešlo zbytečným soudním sporům, žádá vždy pojišťovna současně viníka dopravní nehody, aby se ve vlastním zájmu spojil s pojistitelem a požádal o uhrazení škody zdravotní pojišťovně. Faktem je, že téměř ve všech případech nakonec pojistitel za pojištěného viníka dopravní nehody škodu uhradí.

www.vzp.cz

 

 

 

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová