Inkontinence

Urologický týden – prevence a včasná léčba


Kategorie: Rakovina Inkontinence Aktuality 
26.září 2016

Tradiční Urologický týden pořádaný z iniciativy Evropské urologické asociace (EAU) si klade za cíl osvětu a podporu prevence a léčby závažných urologických onemocnění. Letos připadá na 26.–30. září 2016. V České republice a na Urologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se věnuje zvláště tématu nádorů močového měchýře a opomíjenému problému – mužské inkontinenci (úniky moči). 

„Chceme rozšířit informovanost zejména o těchto onemocněních,“ uvedl a zároveň upozornil na trvalou e-mailovou poradnu přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
V úterý 27., středu 28. a čtvrtek 29. září, vždy od 12.00 do 15.00, mají pacienti možnost navštívit osobní zdravotní poradnu, nechat si preventivně provést bezplatné ultrazvukové vyšetření močových cest (ledvin a močového měchýře), vyšetření moči a konzultace v oblasti urologie obecně.

Děkan 1. lékařské fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., připomněl, že se 1. lékařská fakulta UK v posledních letech připojuje k mnoha osvětovým akcím cíleným na prevenci, jichž se účastní i studenti. Veškeré pravidelně aktualizované informace v rámci Urologického týdne a aktivit Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze naleznete na www.uroklinika.cz, o Evropské urologické společnosti pak na www.uroweb.org/ a o Evropském urologickém týdnu na www.urologyweek.org

Nádory močového měchýře jsou pátým nejčastějším zhoubným nádorem v mužské populacia třináctým nejčastějším u žen. Pro rok 2016 se předpokládá nové zjištění onemocnění u více než 2100 českých pacientů, celkově má toto onemocnění více než 20 000 lidí. Až v 90 % případů jde o zhoubný nádor ze sliznice močového měchýře (tzv. uroteliální karcinom). S věkem pacientů výskyt nádorů měchýře vzrůstá. Jedním z nejdůležitějších preventivních opatření je nekouřit, protože kuřáci mají čtyřnásobné riziko vzniku nádoru močového měchýře ve srovnání s těmi, kteří nikdy nekouřili. Dalším důležitým opatřením je přijít včas na vyšetření, tedy ihned poté, co se objeví v moči krev.

Rizikové faktory pro vznik nádorů močového měchýře je především kouření cigaret. Kuřáci mají čtyřnásobné riziko vzniku nádoru močového měchýře ve srovnání s těmi, kteří nikdy nekouřili. U těch, kteří přestanou kouřit, riziko vzniku nádoru měchýře klesá, ale je pomalejší než u kardiovaskulárních chorob či nádorů plic. Na úroveň rizika v běžné populaci se dostane až po 20 letech. Stejně důležité je ale i to, že pokud pacient s nádorem měchýře po zjištění tohoto onemocnění nepřestane kouřit, má ve srovnání s těmi, kteří kouřit přestanou, horší prognózu, více návratů nádoru a výskyt agresivnějších forem nádoru.

Také karcinogeny, jako jsou anilinová barviva, dále chemické sloučeniny, které jsou obsaženy např. v kouři a sazích (chlorované alifatické uhlovodíky, akrolein) způsobují vznik nádorů. Některé z těchto látek se používají při výrobě chemických barviv, v gumárenském a textilním průmyslu. Karcinogenní aromatické aminy zase mohou vznikat v lidském těle z dusitanů a dusičnanů přijímaných v potravě činností střevních bakterií. Zhruba 20 % všech nádorů močového měchýře vznikne v souvislosti s vystavením se působení karcinogenů v zaměstnání. Typická je dlouhá doba latence (neprojevení se) mezi expozicí a vznikem nádoru, která se pohybuje mezi 30–50 lety, při větší dávce může být však tento interval kratší. Za zaměstnání spojená s vyšším rizikem vzniku nádorů močového měchýře jsou považována: automechanik, lakýrník, řidič, dělník v kožedělném průmyslu, slévač, svářeč, dále pak profese, ve kterých se používají organické sloučeniny, jako je uklízečka, tkadlena, zubní laborant, lékař, holič, kosmetička, instalatér.

Dlouhodobé užívání léků proti bolesti, jejichž složkou býval fenacetin, zvyšuje riziko vzniku nádorů ledvinné pánvičky a močového měchýře i dlouhodobě zavedená močová cévka může být též příčinou vzniku jednoho ze vzácnějších typů nádoru močového měchýře (dlaždicobuněčného karcinomu) – např. cca u 2–10 % paraplegiků. Tentýž typ nádoru může vzniknout také při infekci parazitem Schistosoma haematobium (onemocnění tzv. bilharzióza).,

Infekce lidským papilomavirem (HPV), který způsobuje mj. vznik nádoru děložního čípku, může být příčinou vzniku nádoru měchýře u lidí se závažnou poruchou imunity. U zdravých je jeho význam minimální.

Problematika inkontinence je jedním z nejaktuálnějších témat současné urologie. Veřejnost se navíc mylně domnívá, že se jedná o ryze ženský problém, inkontinence však postihuje i muže, potýká se s ní více než třetina starších mužů. „Diagnostika je založena na neinvazivních metodách, které zatěžují pacienta zcela minimálně. Přesto pouze necelá třetina pacientů vyhledá pomoc do jednoho měsíce od počátku trvání úniku moči,“ uvedl primář kliniky MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.

Inkontinenci je definována jako stížnost na jakýkoliv nechtěný únik moči. Ačkoliv se nejvíce vyskytuje u mužů nad 65 let, může toto onemocnění postihnout muže prakticky ve všech věkových kategoriích. „Naše pracoviště nabízí celou škálu léčebných metod – moderní tabletovou léčbou počínaje a účinnými operačními metodami konče,“ informoval na TK věnované tématu primář Zámečník.

Dle TZ

www.lf1.cuni.cz

www.vfn.cz

www.uroklinika.cz

www.urologyweek.org

 

Autor: MUDr. Olga Wildová