Knižní recenze a anotace

Richard Rokyta, Cyril Höschl (eds): Bolest a regenerace v medicíně


Kategorie: Aktuality Knižní recenze a anotace 
26.únor 2016

Axonite, 2015, vydání první, str. 288
Editoři – profesor MUDr. Rokyta, DrSc., FCMA a profesor MUDr. Höschl, DrSc., FRC Psych. FCMA, předkládají soubor přehledných článků v rámci rozsáhlé mezioborové spolupráce, které vznikly na základě přednášek na kongresech České lékařské akademie. Bolest, tělesný a emoční zážitek, je vždy subjektivní. Účinná pomoc člověku trpícímu neztišitelnou bolestí je úkolem lékaře, ale často přesahuje jeho síly. Proto se hledají způsoby metody, přístupy, jak bolest odstranit nebo alespoň zmírnit. V publikaci najdeme názory, pohledy a zkušenosti odborníků mnoha specializací.

 Je vysvětleno postavení placeba a léku, úlohy cytokinů, kapsaicinu a jeho receptorů při léčbě bolesti i na příklad vysvětlení vztahu mezi vnímáním bolesti a vlastním tělem. Jaká analgetika lze podávat u běžné bolesti i vhodná kombinace analgetik je velice cennou informací pro běžnou praxi. Zajímavá jsou sdělení o periferní nervové stimulaci i o hluboké mozkové stimulaci, jejímž cílem léčby je pomoci pacientům s extrapyramidovými pohybovými poruchami, jako je Parkinsonova choroba, esenciální třes a generalizovaná dystonie. Hluboká mozková stimulace se používá i u neztišitelné bolesti.
Bolest v dětském věku byla v minulosti (na některých pracovištích i dnes) podceňována. Informovanost zdravotníků o vnímání, projevech a léčbě dětské bolesti není dosud dostatečná. Z tohoto důvodu je nutno znát projevy bolesti u všech věkových kategorií dětí a uvědomit si vždy rozdíl mezi dítětem a dospělým jedincem a bolest dítěte vždy tlumit.

Neuropatická komponenta bolestí zad, včetně léčby je dobře vysvětlená, právě tak, jako bolest v hematologii, bolest provázející diabetické komplikace nebo široká škála bolestí břicha (pohled chirurga!) a bolesti pánevní u žen (pohled gynekologa). Analgezie v hypnoterapii je zajímavou kapitolou klinického psychologa a tvoří jakýsi závěr části věnované bolesti.

Pomyslná druhá část publikace věnovaná regeneraci v medicíně je uvedena sdělením o vrozených srdečních vadách, které původně byly doménou patologických anatomů a postupně se staly středem zájmu kliniků -  dětských kardiochirurgů. Historie, vývoj, úspěchy dětské kardiochirurgie až po kardiology dospělých, mechanické srdeční podpory, náhrady srdečních chlopní, cévní náhrady při aterosklerotickém postižení tepen jsou poutavými sděleními, která ilustrují nesmírné technické zázraky současné medicíny. Problematika roztroušené sklerózy s novými cíli léčby a pozitivního vlivu fyzioterapie vyznívá téměř optimisticky. K regeneračním metodám je řazena aloplastika kolenního kloubu u poúrazové gonartrózy, komplexní léčba adenomů hypofýzy včetně chirurgických technik. Současné možnosti léčby neurinomu akustiku ukazují problematiku medicíny zaměřené na regenerativní postupy a problémy současné medicíny vůbec. Na léčení vestibulárního schwannomu (neurinomu akustiku) lze podle autora ukázat, jak velký pokrok medicíny, tak současné limity medicíny, také interdisciplinární charakter, ale i podíl českých odborníků na léčení.

Ztráta sluchu má negativní dopad na život jedince v každém věku. Proto kochleární implantace, kterým je věnována samostatná kapitola, je důležitou metodou kompenzace ztráty sluchu. Ovlivňuje výrazně kvalitu života těch, kterým jsou voperovány. Většinu implantovaných jsou děti. Pozornost je věnována rovněž poruchám motorických funkcí a terapeutickým přístupům. Problematika je široká, je jí věnováno mnoho studií, ale dosud je nezodpovězena řada otázek (např. souvislost gnostické a motorické funkce, projevy vývojové dyspraxie v dospělosti apod.).

S rozvojem poznání vazeb mezi částmi emočního mozku a regulací imunity nastalo výrazné uznání psychosomatiky (Kapitola: Viscerální rehabilitace). Léčba močové inkontinence a nové trendy v řešení sestupu pánevních orgánů zachycují současné možnosti gynekologických intervencí. Stimulační metody v psychiatrii jsou součástí léčby některých farmakorezistentních poruch. Jejich přínosy a úskalí jsou popsány v kapitole Hluboká mozková stimulace v psychiatrii. Kapitola o Imunoterapii autologními dendritickými buňkami u nádorových onemocnění je dalším budoucím rozšířením možností léčby určitých nádorových onemocnění (ca prostaty). Úvaha známého vědce astrofyzika o tom, zda jsme ve vesmíru sami, je fyzikálně filozofickou tečkou za všemi poznatky současné medicíny.

Publikace, na které se podílelo téměř padesát spoluautorů, je výbornou ukázkou spoluúčasti lékařských i nelékařských oborů. Má příjemný formát, výstižné obrázky, tabulky i grafy. Za každou kapitolou jsou doplňující citace. K odstranění anonymity je kniha opatřena fotografiemi autorů jednotlivých kapitol s jejich stručným curriculem vitae. Četbu poněkud komplikují malá písmena textu. Náročná témata bolesti jsou zpracovaná výborně, poněkud chaoticky působí část věnovaná regeneraci. Publikace však je velice zajímavá, čtivá, až na zmíněný téměř miniaturní text, který je ovšem vysvětlitelný rozsahem daných témat. 

Autor: MUDr. Olga Wildová