Deprese

Deprese při demenci


Kategorie: Deprese Demence Aktuality 
19.leden 2016

Depresivní symptomatologie je častější u seniorů a to především ve spojení s demencí. Ve 30 % doprovází vaskulární demenci, m. Alzheimer a ve více než ve 40 % Parkinsonovu a Huntingtonovu chorobu.

Příznaky deprese jsou rozmanité. Zhoršuje náladu; nevylučuje nevysvětlitelnou zlost, podrážděnost, nebo naopak vyvolává zbytečné obavy. Vede k poruše biologických rytmů spánku, k poklesu chuti k jídlu a k jiným aktivitám, navozuje ztrátu energie. Převládá pocit beznaděje až nihilismus. Projevuje se rovněž pocitem bezvýznamnosti a viny, může vést až k sebepoškozování. Není vyloučen významný pokles kognitivních funkcí, sociální izolovanost, ztráta zájmů vůči vlastní osobě i k okolí,  omezení aktivit až apatie.

Projevy a jejich intenzita se liší podle osobnosti. Je třeba se informovat i o předchozí anamnéze v rodině. Na rozdíl od deliria se vyvíjí často týdny až po dobu několika měsíců, ale může se projevit i náhlým rozvojem deliria, zvláště v zátěžovém (v perioperačním) období.

Studie uvádějí, že zhoršuje prognózu hojení a kvality života po závažném stavu a v pooperačním období až o jednu třetinu v porovnání s pozitivně laděnými jedinci.

Diferenciální diagnostika je nutná především mezi depresivní chorobou, demencí, ovlivněním psychofarmaky, celkovou anestezií, mozkovou dysfunkcí, organickým psychosyndromem.

Do diferenciální diagnostiky patří společné diagnostické prvky metody: hematologické, endokrinologické, zobrazovací.

Z pohledu klinické symptomatologie je pro ošetřujícího lékaře nutné zhodnocení:

-          Zhoršení základní choroby, možnost deliria;

-          Zhoršení již předchozí deprese;

-          Akutní rozvoj demence;

-          Užívání, preskripce a ordinace přípravků a dalších látek : alkohol, marihuana, opioidy, sedativa-zhodnocení se odvíjí i od skórovacích systémů:

Cornell Scale for Depresion in Dementia

Geriatric Depression Scale ve verzi 15 jednoduchých kritérií

Motgomery-Asberg Depression Rating Scale

Zhodnocení doplní a zpřesní  psychiatrické konzilium.

 

Nefarmakologické možnosti terapeutického ovlivnění

-          Sociální a fyzické aktivity podle předchozích priorit

-          Podpora pozitivního a optimistického ladění ve smyslu „poloplné sklenice“

-          Behaviorální a interpersonální psychoterapie ošetřujícími zdravotníky i členy rodiny

-          Doplňující roli mají sociální pracovníci a ergoterapeuti

Farmakologické možnosti

-          Antidepresíva jsou s postupujícím stárnutím méně účinná. Nicméně SSRI skupina léků stále zůstává první volbou při převažující depresi. Při nespavosti je doplňuje mirtazapin.

-          Tricyklická antidepresiva mohou naopak svým anticholinergním působením zhoršovat kognitivní funkce. Účinek antidepresiv se manifestuje po 4 – 6 týdnech u pacientů, kteří jsou pro ně senzitivními.

-           Interakce s dalšími léky u seniorů, s jejich změněným metabolismem a s poklesem eliminačních schopností je třeba zohlednit v dávkování.

-          Celková podpora s hydratací a nutriční intervencí jsou základní podmínkou úspěchu.

-          K vyšetřením před terapií je třeba vyšetřit natremii a poté ji sledovat přibližně po 14 dnech  - hyponatremie totiž patří k nejčastějším nežádoucím účinkům antidepresiv již po prvním týdnu jejich podávání.

Spolupráce s psychiatry a gerontology je nutná.

 

KITCHING, D: Depression in dementia.

Australian Prescriber  38, 2015; 6: 209 – 2011

www.australianprescriber.com

 

Z referátového výběru doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc.

Autor: MUDr. Olga Wildová