Jak přestat fetovat - drogy

Nelátkové závislosti u dětí začínají být problémem


Kategorie: Aktuality Jak přestat fetovat - drogy Poradna - závislosti 
12.říjen 2015

 Situace v užívání návykových látek u dětí řadí Českou republiku k jedněm z nejhůře hodnocených států ve světě. ČR má nejvyšší spotřebu alkoholu na osobu, vysoký počet kuřáků tabáku, zhoršuje se i situace v oblasti tzv. nelátkových závislostí – roste tedy počet dětských patologických hráčů, dětí závislých na užívání chytrých telefonů, sociálních sítích apod. Podle odhadů je na komunikačních technologiích závislých, nebo má jiné vážné související problémy jedno až pět procent dětí, odvážnější odhady využívající méně rigorózní kritéria uvádějí až 20 procent.   

Škodlivý vliv rizikového požívání alkoholu, kouření tabáku i užívání drog je známý. Zdraví dětí a jejich životní styl ale negativně ovlivňuje i závislost na komunikačních technologiích. Nese s sebou pokles fyzické aktivity, úbytek reálných vztahů tváří v tvář a přátel, problémy a konflikty v osobních vztazích. Děti zanedbávají své povinnosti, mají problémy ve škole (nesoustředěnost, sníženou výkonnost, vyšší nehodovost i úrazovost), mohou trpět chronickými bolestmi zad, šíje a hlavy, únavou a napětím očí a v důsledku nedostatečného pohybu i obezitou.

Zájem o návykové látky a jejich spotřebu snižují intervence, které vycházejí z modelu sociálního vlivu a které kultivují sociální dovednosti dětí. Znamená to například, že je žádoucí, aby rodiče stanovili pro děti určitá pravidla a důsledně dbali na jejich dodržování, komunikovali se svými dětmi a zajímali se o jejich kamarády a volný čas. Ukazuje se, že extrémně liberální přístup v oblasti závislostí, ať už látkových či nelátkových, není tou nejlepší cestou, a u dítěte ani u dospívajícího nepůsobí rozhodně preventivně.

Dalším poznatkem, který adiktologové využívají v intervenčních programech, je, že děti se chtějí chovat „normálně“ jako jejich vrstevníci. Tlak vrstevníků a normy jsou jedny z vysoce rizikových faktorů, které se však naopak v prevenci s úspěchem dají využít jako faktory protektivní. Je tedy zapotřebí, aby o normách chování dostávaly děti ty správné informace. Proto v intervenčních programech zaváděných do škol, hrají roli vrstevníci žáků, kteří vysvětlují, co je „normální“ a co už je za hranicemi.

V ČR jsou zhruba dva miliony kuřáků, tři čtvrtě milionu lidí pijících alkohol rizikovým způsobem, 400 000 uživatelů marihuany a další desítky tisíc lidí závislých na lécích, pervitinu, heroinu a dalších látkách, tisíce patologických hráčů atd. Návykové látky a závislostní chování ohrožuje nejvíc děti a mladistvé, a to mimo jiné i proto, že se jejich ještě zrající mozek vypořádává s účinky drog mnohem obtížněji než mozek dospělých. Některé poruchy mohou být nevratné nebo obtížně rehabilitovatelné (např. poruchy pozornosti, paměti atd.). Přitom se věková hranice, při níž děti a mládež s užíváním těchto návykových látek začínají, posunula velmi nízko.

Podle nedávných průzkumů mezi dospívajícími ve věku 16 až 18 let začalo až 30 procent z nich pravidelně kouřit již v 11 letech, někteří dokonce i dříve. Co se týká alkoholu, více než 60 procent adolescentů lze považovat za pravidelné konzumenty alkoholických nápojů, přičemž chlapci pijí častěji než dívky.

Před deseti lety byl na 1. LF UK založen studijní program Adiktologie, jenž za tu dobu vystudovalo na 500 studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Univerzita Karlova se tak zařadila mezi prvních 25 univerzit na světě, které takto zaměřený program otevřely a dále jej rozvíjejí. V celém světě nyní existuje přibližně 80 akreditovaných univerzitních programů zaměřených na řešení závislosti a především na prevenci.


Přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK spolu s partnery letos představil výsledek 15 let trvajícího procesu spolupráce s mnoha tuzemskými i zahraničními institucemi. Vznikly čtyři monografie, které představují moderní pojetí prevence z pohledu teorie i praxe. Projevuje se snaha Kliniky adiktologie zavést v ČR zcela nový a postupně se rodící typ zdravotní služby v podobě dětské a dorostové adiktologie.

Jednou z možností, jak zmírnit nebezpečí, aby děti a mladiství propadli závislostem různého druhu, jsou preventivní intervenční programy. Podle experimentální studie, kterou provedla Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v minulých pěti letech, byl testovaný intervenční program Unplugged u pětiny ze zkoumaných dětí účinný. Oddálil, případně zpomalil rozvoj konkrétních forem jejich rizikového chování. Větší účinek měl přitom na děti, které před započetím studie neměly s kouřením, alkoholem či jinými drogami zkušenosti. Měl však pozitivní efekt také u skupiny mladistvých, kteří nějaké zkušenosti již měli.  

V případě již existujících problémů, působených užíváním návykových látek, nebo jinými, zdraví škodlivými návyky, se mohou děti, mladiství a jejich blízké osoby obracet na adiktologickou ambulanci, která je součástí Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN a která je vedena zkušenými odborníky – psychiatry, psychology, adiktology.  Ambulance ve své činnosti navazuje na Středisko pro děti, mládež a rodinnou terapii, které vzniklo při původním Oddělení pro léčbu závislostí již v roce 1967 a inspirovalo vznik dalších programů, pomáhajících rodinám, ve kterých se vyskytuje problém se závislostí.

Dle TZ

www.lf1.cuni.cz

 

 

 

 

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová