První pomoc

Resuscitace ´14


Kategorie: První pomoc Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
04.červen 2014

IV. odborné sympózium České resuscitační rady (ČRR) s mezinárodní účastí proběhlo 30. května 2014 v Praze s  více než 330 lékaři a záchranáři. Bohatý interdisciplinární program byl věnován přednostně neodkladné kardiopulmonální resuscitaci (KPR).

Úvodní téma bylo věnováno aktivitám ČRR ( Truhlář), které  se v posledních letech velmi rozrostly  v domácím prostředí a pronikly úspěšně i do zahraničí, zejména na půdu Evropské resuscitační rady ( ERC). Zde se ČRR stala uznávaným partnerem. Zavedla kurzy ALS ve spolupráci s ERC, získala mezinárodní pořadatelství a hostitelství budoucích mezinárodních akcí, provozuje instruktivní i informativní webové stránky, zorganizovala v Brně masmediálně podpořený nácvik školních dětí v neodkladné resuscitaci atd.

 Novinky z akutní kardiologie (Rokyta)  vycházely z nově přijatého metodického doporučení České kardiologické společnosti. Mezi novinky se prosadily tikaglerol, prasugrel oproti předchozímu klopidogrelu při akutních koronárních syndromech. Doporučuje se doplnit 12svodové EKG  i zadními svody, věnovat pozornost přetrvávajícímu vývoji stavu, zkrátit celkový ischemický čas pod 60 minut do kauzálního řešení, využívat radiální přístup pro dosažení koronárního řečiště.

 Poresuscitační péče (Kasal) po obnově vlastního účinného oběhu (ROSC) je v současné době realizována jako komplexní péče, která řeší kauzální příčinu (nejčastěji koronární), má předcházet ischemicko-reperfúznímu poškození celého organismu nebo je minimalizovat. Specifická pozornost se věnuje funkcím mozku, dysfunkci myokardu a reakci cévního řečiště a metabolismu. K příznivému ovlivnění pozástavového syndromu ve vhodných případech přispívá mírná léčebná hypotermie s předepsaným protokolem. Nejčastějšími pracovišti pro tuto specializovanou péči jsou lůžka KARIM/ARO a lůžka koronárních JIP.

 Současný stav mírné léčebné hypotermie po srdeční zástavě a KPR byl ve formě diskuse pro (Škulec) a proti (Janota). Oba odborníci souhlasně uvedli, že dosavadní studie neposkytují dostatek kladných výsledků, které by přesvědčivě umožnily zařadit metodu celkového ochlazení i.v. podaným studeným fyziologickým roztokem do platného metodického doporučení. Poslední zahraniční studie začínají prokazovat, že udržení normotermie a normokapnie bez hyperoxie jsou pravděpodobně organismu patofyziologicky bližší. Podání velkých objemů fyziologického roztoku již v přednemocniční péči se pro naše zasíťování intervenčních kardiologických pracovišť hodnotí jako nadbytečné.

Stanovení neurologické prognózy u pacientů po KPR (Černá,Pařízková) je nově zpracováno do konsenzuálního metodického doporučení více odborných společností. Kombinuje kromě klinického sledování i zobrazovací a elektrofyziologické diagnostické postupy a posuzuje prognózu až po odeznění mírné terapeutické hypotermie a odeznění účinků podaných léků. Oproti předchozím přibližně 72 hodinám po ROSC se doba posouzení prognózy tím odsunuje většinou až k 7. dnu od původní příhody a KPR.

 Problémy s minimální účinností a úspěšností KPR po závažných traumatech a polytraumatech stále trvají. Základem je snížit již na místě příhody – nejčastěji dopravní nehody s vysokoenergetickým poraněním - úvodní krvácení na minimum (pánevní pás), dále vyřešit pohotově tenzní pneumotorax detenzí - nejčastěji již na urgentním příjmu po sonografickém určení, a navigovanou punkcí, popř. záchrannou operativou vyřešit tamponádu perikardu.

Logistický program se věnoval vzdělávání pracovníků na zdravotnických operačních střediscích (ZOS), zdokonalování systému TANR.

Slovenské kolegyně (Kilianová, Vítková) se rozhovořily o systému vzdělávání ve Falck Záchranná na Slovensku podle dánského vzoru. Původní Falck – záchranná služba v Dánsku byl založen již v roce 1906, na Slovensku zahájil svou činnost v roce 2005. Výuka, školení, kontrola znalostí se vztahuje na lékaře i záchranáře a má teoretickou i praktickou – nácvikovou, komunikační část.  Spojuje cílenou „task work“, s týmovým pojetím přesné spolupráce v týmu „team work“ podle vzoru činností při závodech Formule 1.

O evropských aktivitách vzdělávání – European Resucitation Academy hovořil Duschl (Švýcarsko), o  úspěšnosti kurzů  ALS (Advanced Life Support) v České republice  referoval  za ČRR Truhlář a v posteru o implementaci získaných postupů do praxe Vodehnalová.

 O registru terénních – mimonemocničních KPR (OHCA – out-of hospital cardiac arrest) v hlavním městě Praze za posledních 11 let (2003 – 2013) podrobně přednášel vedoucí lékař ZOS HMP(Franěk). Počet KPR v roce 2013 byl 571, což odpovídá incidenci 42,8 / 100 000 obyvatel hlavního města.  TANR vystoupila z úvodních 16,2 %  při zavádění na ZOS v roce  2003 až  na 55,5 %  do roku 2013. Tomu odpovídá i vzestup laických KPR před příjezdem vozu RLP – v roce 2003 byla prováděna v 13,2 %, v roce 2013 byl uvedený údaj 57,9 %. U rodinných příslušníků a dětí se převážně kombinuje nepřímá srdeční masáž s umělým dýcháním.

 Přežití srdeční zástavy, vzniklé ve zdravotnickém zařízení (IHCA – in-hospital cardiac arrest), jsou od terénu zčásti odlišná (Černá Pařízková). Je častější podíl druhotné srdeční zástavy při dekompenzaci, při akutních příjmech pacientů v kritickém stavu. Heslem je prevence náhlé smrti, připravenost v celé nemocnici k systémovému řešení, sledování pacientů v nestabilním, varovném stavu, povinnost ošetřujícího personálu aktivovat tým, zajišťujícího okamžitou intenzivní péči, neodkladnou resuscitaci. 

Specifické rysy neodkladné resuscitace malých dětí, zejména v prvním roce života při asfyktických kritických bradykardiích a při srdečních zástavách s přehledem přednesla Jana Djakow; v diskusi byly tématu věnovány četné dotazy, KPR u malých dětí je vzácná, často je proto obávaná.

 Přednášky se věnovaly i novému vybavení – modifikaci C-ramene pro automatickou srdeční masáž – Corpuls (Hölscher, Německo), možnostem i mezím v realizaci mimotělní membránové oxygenace a podpůrných oběhů (Sviták).

Pozornost byla věnována i masmédiím (Drábková), která KPR zařazují do programu vysílání televize, do filmů, do klipů a seriálů s velmi různorodým odborným zpracováním; obecně nadhodnocuje úspěšnost KPR a často tím nesprávně a nevhodně ovlivňuje laické konzumenty uvedených pořadů.

V současné době se již připravují nové metodické pokyny pro neodkladnou resuscitaci, které budou v konečné úpravě globálně vyhlášeny a zveřejněny na světových sociálních sítích opět po pětiletém intervalu, a to dne 16. října 2015 – který byl vyhlášen za Evropský den záchrany života (European Restart a Heart Day).

Přednášky jsou uvedeny se souhlasem přednášejících na webových stránkách ČRR : www.resuscitace.cz 

 

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., OCHRIP, FN Motol

Autor: MUDr. Olga Wildová