Medicína

Screeningová metoda při prevenci alkoholismu


Kategorie: Abstinence 
16.září 2013
Česká republika dlouhodobě patří k zemím s nejvyšší spotřebou čistého alkoholu na hlavu v Evropě. Počet rizikově pijících osob se u nás odhaduje na více než půl milionu. Projekt adaptace metodiky SBI (screening and brief intervetion), která je již dnes v zahraničí (zejména USA) používána jako účinný nástroj prevence alkoholismu, si klade za cíl tento stav zlepšit.

Pomocí metodiky SBI v prvních letech se očekává, že by mohlo dojít ke zlepšení záchytu časných stádií závislosti na alkoholu u tisíců pacientů ročně. U časných stádií závislosti na alkoholu je mnohem vyšší pravděpodobnost úspěšného vyléčení a nemusí se u nich ještě řešit časté související sociální problémy.

Celý projekt vznikl díky dlouhodobé spolupráci domácích i zahraničních pracovišť a také díky úsilí profesora Thomase Babora, předního světového odborníka na alkohol a alkoholovou politiku. Finančně je projekt metodiky SBI zajištěn prostřednictvím Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice v rámci bilaterální smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním úřadem WHO pro Evropu na období 2012-13 a projektu NETAD, spolufinancovaném Evropským  sociálním  fondem a státním rozpočtem ČR.

Česká republika v oboru adiktologie úspěšně zachytila  počátek screeningových metod a nástrojů krátké intervence. Nově zařazená metodika SBI je rozdělena na dvě části, z nichž první spočívá ve vyplnění jednoduchého screeningového dotazníku, kterým se zjišťuje, jak často a jaké množství alkoholu pacient konzumuje, případně kolik ho vypije najednou.

Druhá část, obnášející krátký pohovor, je pak zacílena na podporu pacienta, jeho motivaci k vyhledání odborné pomoci, případně alespoň uvědomění si současného stavu a počínajícího problému s alkoholem. Primárně je tato metoda určena pro zdravotníky, lékaře i nelékaře a v rámci její implementace probíhají při pregraduálním studiu i postgraduálním vzdělávání školící akce, zaměřené primárně na tyto skupiny. Podle vyjádření náměstka ministra zdravotnictví po odborném zaškolení mohou intervenci využívat i jiné profese, například sociální pracovníci nebo pracovníci ve školství.

Metoda by mohla být účinná v četných případech, kdy klienti a pacienti přicházejí na léčbu zbytečně pozdě a jsou tedy více poškozeni, než je nutné. Mnohým z nich z nich lze pomoci dříve a efektivněji ještě než se začnou objevovat závažné zdravotní  komplikace, často  s nevratnými následky. Současně se již dle zkušeností příslušných odborníků ukazuje, že velká část konzumentů alkoholu reaguje na poměrně jednoduché nástroje a intervence..

Dle TZ prof. PhDr. Michlal Miovského, Ph.D., přednosty Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK a  MUDr. Petra Popova, MHA, primáře Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK a předsedy Společnosti pro návykové nemoci

www.adiktologie.cz

www.vfn.cz

Autor: zpracováno redakčně